29. května 2024

Právní poradna: Může být kouření nájemce problém?

Chtěla bych Vás požádat o radu v rámci právní poradny s bytovou problematikou. Jsem silná kuřačka a jsem si vědoma toho, že kdybych si zapalovala ve vnitřních prostorách bytu, mohlo by to způsobit problém s pronajímatelem, a to bych velice nerada, jelikož udržujeme dlouhodobě dobré vztahy a taky se mi v bytě líbí. Chtěla bych se zeptat, jestli by mohl být problém, kdybych si v bytě místo cigaret dávala nějaké náhražky obsahující nikotin typu: ElfBar, IQOS… 

Odpověď 1. část:

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší nájemní smlouvy, popřípadě pravidla a zvyklosti v domě, ve kterém žijete, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy občanského zákoníku.

Kouření či jinou spotřebu nikotinových výrobků v pronajatém bytě Občanský zákoník výslovně neupravuje. Při posuzování možnosti nájemce kouřit v bytě stojí proti sobě dva protichůdné zájmy. Na jedné straně totiž stojí právo nájemce byt volně užívat a na druhé straně stojí vlastnické právo pronajímatele. Toto vlastnické právo pronajímatele může být nadměrnou konzumací tabákových výrobků dotčeno, neboť nadměrná konzumace tabákových výrobků může způsobit, že dojde k znehodnocení bytu, kouř má schopnost se držet ve stěnách a zařízení bytu, čímž může pronajímateli vzniknout škoda.

Vzhledem k tomu, že jste jako nájemce povinna udržovat byt ve stavu způsobilém k obývání směřující k zachování funkčnosti bytu zahrnující rovněž odpovídající přístup k interiéru bytu a při skončení nájmu odevzdat byt ve stavu, v jakém jste jej převzala (nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel), k úhradě této škody byste mohla být povinována Vy.

Odpověď 2. část:

Mimo jiné docházelo-li by k unikání kouře do společných prostor, nebo přímo do bytu jiné osoby žijící v domě, mohlo by se jednat o nepřímé imise, které by mohly v nepřiměřené míře omezovat užívání společných prostor/bytů, přičemž takovéto nepřímé imise jsou zákonem zakázány. Proti těmto imisím by se tak mohly bránit i ostatní osoby žijící v domě.

K tomu si dovoluji dodat, že otázka posouzení míry přiměřenosti imisí se posuzuje v každém jednotlivém případě zvlášť s přihlédnutím ke specifickým okolnostem a není tedy možné předem specifikovat, co se považuje za imise a co je už „nepřiměřené místním poměrům“.

Co se konkrétně náhražek za klasické cigarety týče, jejich konzumace je určitě vhodnější, obzvlášť nemají-li tabákový základ, jelikož nevylučují aromatický dým. I v případě jejich konzumace se však nelze zcela vyhnout některým nepříznivým účinkům, při jejich užívání je tak třeba se snažit vyhnout tomu, aby se jimi působila škoda vlastníku bytu a zároveň, aby případný kouř nepřiměřeně nepronikal do společných prostor či bytů ostatních osob žijících v domě.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay