22. července 2024

Právní poradna: Může mi majitel dát výpověď, když nemohu platit navýšený nájem?

Bydlím s malým dítětem v nájmu v bytě 1+1 v Praze a před několika dny mi majitel bytu oznámil, že mi s prodloužením nájemní smlouvy, kterou jsem měla na rok, zvýší cenu nájemného. Doteď jsem platila 10 900 Kč včetně energií a teď mi to chce zvýšit na 13 900 Kč. To už si nemůžu dovolit. Říkal, že když mu to nebudu platit, tak mě vystěhuje. Co mám teď dělat? Může něco takového udělat?

Odpověď 

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vámi uzavřená nájemní smlouva byla uzavřena na rok, a tedy na dobu určitou. Takovýto nájemní vztah končí uplynutím doby, na níž byl sjednán. Za předpokladu, že ve Vaší nájemní smlouvě nebylo ujednáno jinak, tak žádné zákonné ustanovení nezakládá pronajímateli povinnost současnému nájemci byt po skončení nájemní smlouvy znovu pronajmout.

Situaci, kdy by se pronájem bytu případně prodloužil automaticky upravuje ust. § 2230 OZ, které stanovuje, že za předpokladu, že nájemce užívá byt i po uplynutí nájmu a pronajímatel jej do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, tak platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Ve Vašem případě by byla opětovně uzavřena na dobu jednoho roku. Za této situace by mohl pronajímatel zvýšit nájemné pouze v rozsahu povoleném OZ, konkrétně pak v souladu s ust. § 2249 OZ. Toto ustanovení stanoví, že pronajímatel může v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

Nicméně z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám dal pronajímatel najevo, že za předpokladu, že nebudete souhlasit se zvýšením nájemného, odmítá s Vámi novou nájemní smlouvu uzavřít. Za této situace doporučuji se zkusit s pronajímatelem dohodnout, aby nová výše nájemného byla pro Vás přijatelnější. Ze OZ totiž, jak jsem již výše uvedl, neplyne povinnost s Vámi novou nájemní smlouvu uzavřít.

Vystěhovat Vás pronajímatel před skončením nájemní smlouvy pro důvod, že odmítnete jeho návrh na prodloužení nájemní smlouvy nemůže. Po skončení nájmu za předpokladu, že nová nájemní smlouva uzavřena nebude, však budete povinna odevzdat pronajímateli byt v den, kdy nájem skončí, není-li v nájemní smlouvě ujednáno jinak.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay