18. června 2024

Právní poradna: Může mi soused bránit v opravě střechy?

Ráda bych vás poprosila o radu ohledně našeho domu. Jedná se o dvojdomek, ve vedlejším vchodu bydlí soused, přičemž máme společnou střechu. Střecha je stará a protéká, ale pouze na naši stranu (zničilo nám to už několik zdí). Chtěli bychom ji opravit, ale dům je postavený tak, že se nedá opravit pouze naše strana. Soused nám odmítá dát souhlas na opravu, protože k němu nic neteče, a tak mu to přijde zbytečné. Existuje nějaká možnost, jak ho přimět, aby nás nechal opravu provést? Pokud by se to jinak nedalo, byli bychom ochotní celou opravu zaplatit, ale bylo nám řečeno, že bez jeho souhlasu nic nejde.

Odpověď

Předně upozorňuji, že ve své odpovědi vycházím z informací obsažených ve vašem dotazu a z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku. Z vámi položeného dotazu vyplývá, že jste vlastnicí vašeho domu a váš soused je vlastníkem svého domu, nejste tedy spoluvlastníky, byť jsou domy fyzicky spjaty. Střecha jako taková není samostatnou věcí, nýbrž je součástí domu. Součástí věci se dle občanského zákoníku rozumí vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Z právního hlediska proto jste vlastnicí střechy, která překrývá vaši část domu a váš soused je vlastníkem střechy překrývající jeho část domu.

Obecně náš právní řád vychází z toho, že vlastník může nakládat se svým vlastnictvím libovolně v mezích právního řádu. Musí však respektovat vlastnická práva jiných vlastníků. Případ, kdy vlastník jedné nemovité věci potřebuje za účelem stavby, bourání, obnovy či opravy užít sousedova pozemku či jeho součinnosti, je upraven v § 1022 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení je soused povinen za přiměřenou náhradu snášet takové omezení svého vlastnického práva v případě, že vlastník jedné nemovité věci potřebuje svou nemovitou věc mimo jiné opravit. Zároveň je stanoveno, že takové žádosti vlastníka nelze vyhovět, pokud převyšuje sousedům zájem na nerušeném užívání pozemku nad provedením prací.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že ve vašem konkrétním případě je váš soused povinen vám poskytnout součinnost za účelem opravy vaší střechy. Vy jste však povinna mu poskytnout přiměřenou náhradu, její přesná výše není zákonem nijak stanovena, a proto se primárně vychází z dohody stran. Pokud by sousedovi prováděním prací vznikla škoda, byla byste povinna mu tuto škodu nahradit.

Doporučuji vám, abyste se nejprve snažila se sousedem dohodnout a upozornit souseda na jeho povinnost vyplývající z občanského zákoníku. Pokud k dohodě mezi vámi a ním nedojde, můžete se domáhat splnění jeho povinnosti soudně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay