15. června 2024

Právní poradna: Může mi SVJ přestěhovat sklep bez mého souhlasu?

Společenství vlastníků jednotek mi chce přestěhovat sklep jinam, do jiné místnosti a části domu, a to bez mého souhlasu. Důvodem je zřízení druhé kolárny, aby to měli blíže ke vchodu. Mají na to právo?

Odpověď – 1. část

Předně si vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného problému, zejména znění stanov vašeho SVJ, prohlášení vlastníka, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku.

Z vašeho dotazu není zjevné, jaká je právní povaha sklepa, zda je ve vašem výlučném vlastnictví či zda se jedná o společnou část domu. Z nařízení vlády přitom plyne, že společnou částí domu jsou mimo jiné sklepní koje. Je však třeba upozornit na to, že ve vašem případě může být stanoveno jinak.

Pokud jde obecně o rozhodování o společných částech domu, to patří dle občanského zákoníku do působnosti shromáždění. K přijetí rozhodnutí o společných částech domu (tam, kde přijatá změna nevyžaduje změnu prohlášení vlastníka) je třeba souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud však opět stanovy neurčí něco jiného.

V tomto případě může přehlasovaný vlastník, pokud má pro to důležitý důvod, navrhnout soudu, aby o záležitosti týkající se správy domu rozhodl, přičemž takový návrh musí vlastník podat do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl.

Odpověď – 2. část

V určitých případech však plánovaná změna vyžaduje změnu v prohlášení vlastníka, taková změna vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a zároveň se dle občanského zákoníku vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne. Prohlášení vlastníka vyžaduje zejména údaje o jednotce, včetně určení a popisu společných částí a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky.

Pokud by tak ve vašem případě bylo v prohlášení vlastníka určeno, že konkrétní místnost je určena k vašemu výlučnému užívání, a případné přemístění sklepa by znamenalo nutnost změnit prohlášení vlastníka, potom je nutné, abyste s takovou změnou jako dotčený vlastník písemně souhlasil.

Doporučuji vám proto, abyste ověřil, jaká je právní povaha vašeho sklepa. Pokud se bude jednat o společnou část domu, která vám bude svěřena do výhradního užívání, toto právo bude rovněž zakotvené v prohlášení vlastníka a pro přemístění sklepa bude nutná změna tohoto prohlášení, pak je nutné, abyste s takovou změnou písemně souhlasil.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay