22. července 2024

Právní poradna: Může se nájem obnovit automaticky?

Potřeboval bych poradit se svojí situací. Již dva roky a půl bydlím ve stejném bytě, který si pronajímám se svojí ženou, ale smlouva je psaná na mě. Smlouvu jsem měl původně uzavřenou na dobu určitou, a to na dva roky. Letos na jaře jsem měl vážné zdravotní problémy a zkrátka jsem měl úplně jiné věci na starost než stěhování se. Nedávno jsem si uvědomil, že moje smlouva už je dávno “prošlá”, ale pronajímatelka se mi za celou dobu ani neozvala, a to ani, když jsem jí minulý týden psal email ohledně vzniklé situace. Nerad bych, aby se z toho celého stal nějaký problém, jelikož nájem jsem vždycky poctivě platil a stále platím, akorát datum jsem nějak opomenul a majitelka asi také.

Odpověď:

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší původní nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy občanského zákoníku.

Dle občanského zákoníku se má obecně za to, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve (tzv. konkludentní obnovení nájmu), nejvýše ale na dobu dvou let. To neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

Z uvedeného ustanovení občanského zákoníku je zřejmé, že i v případě, kdy sice došlo ke skončení nájmu bytu, ale byt je nadále nájemcem užíván, dochází za určitých okolností ze zákona k obnovení nájmu. Aby však k tomu došlo, musí být splněny následující předpoklady:

  • Nájemce musí pronajatý byt alespoň po dobu tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit, užívat, přičemž se musí jednat o aktivní užívání bytu a nikoli o situaci, kdy by nájemce byt pouze nevyklidil a nepředal pronajímateli.
  • Pronajímatel nevyzve nájemce v tříměsíční době po dni, kdy měl nájem bytu skončit, k vyklizení předmětného bytu.

Vzhledem k poskytnutým informacím je ve Vašem případě možné, že v souladu s občanským zákoníkem došlo skutečně k obnovení nájmu. Doporučil bych Vám, abyste si prošel původní nájemní smlouvu a ujistil se, že v ní není zakotven zákaz konkludentního obnovení nájmu. Dále je třeba ověřit, zda již uplynula tříměsíční doba a zda Vás pronajímatelka v této době skutečně písemnou výzvou nevyzvala k opuštění bytu. Pokud by byly splněny uvedené podmínky, pak by došlo ke konkludentnímu obnovení nájmu bytu na dobu dvou let.

Dále bych Vám ještě doporučil i nadále kontaktovat pronajímatelku, informovat ji o vzniklé situaci a ideálně Váš nájem zaštítit nájemní smlouvou v psané podobě.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay