15. června 2024

Právní poradna: Náhrada finanční škody způsobené SVJ

Mám dotaz na náhradu finanční škody, která mi byla způsobena činností výboru SVJ. Výbor zadává podklady pro rozúčtování tepla firmě. V domě je jeden měřák, a tak se má rozúčtovávat jako jeden zúčtovací celek dle vyhlášek.

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Váš dotaz se taktéž zdá neúplný, proto ve své odpovědi toliko popíšu, jakým způsobem se lze domáhat náhrady škody způsobené výborem SVJ, pouze obecně.

Členům voleného orgánu, tedy i člena výboru SVJ, je uložena v ustanovení § 159 OZ povinnost vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, která se souhrnně označuje jako povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Při porušení této povinnosti musí člen výboru SVJ, případně všichni členové, jestliže porušili péči řádného hospodáře, nahradit škodu, kterou tím způsobili. Tato škoda je však nahrazována SVJ jako celku, a ne jednotlivému vlastníkovi jednotky. Pokud výbor SVJ předmětnou škodu nenahradí, stávají se pak všichni jeho členové zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli SVJ nahradit.

Jestliže tedy došlo ve Vašem případě ke vzniku škody, která vznikla SVJ v důsledku porušení povinnosti péče řádného hospodáře výborem SVJ, můžete se domáhat její náhrady přímo u výboru SVJ, případně soudní cestou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay