22. července 2024

Právní poradna: Nárok na část peněz z fondu oprav?

Zdědil jsem byt a někdo mi řekl, že bych měl mít nárok na část peněz z fondu oprav, kam děda dlouhá léta přispíval. Je to tak, nebo na nic nárok nemám?

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů Vaší situace budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), jakož i z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Úvodem je třeba si vymezit, že příjem z placení příspěvků na správu domu a pozemku (někdy taktéž označovaný jako „fond oprav“) je příjmem společenství vlastníků, nikoli tedy příjmem jednotlivých vlastníků jednotek. Jedná se o peněžní prostředky, které slouží jako dlouhodobá rezerva na opravu společných částí, na nichž mají jednotliví vlastníci podíl dle velikosti své jednotky.

Pokud by však v nedávné době byly provedeny veškeré opravy společných částí (příkladem lze uvést, zateplení budovy, výměna oken, nové výtahy) a současně by se v dohledné době neplánovaly jiné opravy či úpravy společných částí, a zároveň by na peněžním účtu společenství vlastníků byla vyšší finanční částka, bylo by možné uvažovat o případném rozdělení přebytečných prostředků.

Rozhodování o tom, jakým způsobem bude naloženo s těmito příspěvky, jakožto s příjmem společenství, pak náleží do působnosti shromáždění, které v souladu s ustanovením § 1208 písm. d) OZ schvaluje vypořádání výsledku hospodaření, a také rozhoduje o tom, zda budou nevyčerpané příspěvky vypořádány, tedy vyplaceny jednotlivým vlastníkům.

Pokud byste tedy usiloval o výplatu nevyčerpaných prostředků, kterými Váš dědeček za léta přispěl, musel byste přesvědčit potřebný počet vlastníků, aby na shromáždění hlasovali pro vyplacení nevyčerpaných příspěvků.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay