26. května 2024

Právní poradna: Nemožnost svolat schůzi SVJ z důvodu epidemie

V následujícím mimořádném, postupném právním seriálu budeme přinášet odpovědi na otázky, které vyvstaly v souvislosti se současnou pandemií. Pokud byste potřebovali právní radu týkající se této situace, napište na adresu info@portalobydleni.cz

V našem bytovém družstvu nebyla již téměř 12 měsíců svolána členská schůze, jak předepisují naše stanovy i zákonná úprava. Obvykle konání členské schůze připadá každoročně na první sobotu v měsíci duben. Naše družstvo má 12 členů. Z důvodu nařízené karantény si myslíme, že se nemůžeme sejít a vzhledem k pokročilému věku některých členů bychom se osobnímu setkání rádi vyhnuli. Je možné nesplnit z důvodu koronavirové pandemie povinnost konání členské schůze alespoň jednou za dvanáct měsíců? Je možné schůzi provést např. nějakým distančním způsobem?

Odpověď – 1. část:

Předně mi dovolte uvést, že právní úprava přímo reagující na výskyt koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky, je velice proměnlivá, a že odpověď na tento dotaz je tedy poskytována k právnímu stavu ke dni 31. 3. 2020.

Obecně lze poznamenat, že členskou schůzi je dle zákonné úpravy zapotřebí svolat ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období. Účetní období se v naprosté většině případů shoduje s kalendářním rokem, nebo se v ojedinělých případech shoduje s hospodářským rokem, který začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se potom musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena (tj. typicky nejpozději do 30. června).

Důvodem, proč zákon minimální frekvenci konání členské schůze zakotvuje, je právě například předesílané projednání a schválení účetní závěrky, což má význam zejména vzhledem k plnění daňových povinností bytového družstva vůči státu.

Odpověď – 2. část:

Dále považujeme za vhodné na tomto místě zmínit možnost rozhodování mimo zasedání členské schůze družstva (rozhodování per rollam). Pro účely rozhodování mimo zasedání členské schůze zákon stanovuje, že si bytové družstvo může ve svých stanovách zakotvit možnost rozhodování per rollam, tedy rozhodování v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (např. videokonferencí). Rozhodování per rollam v písemné formě probíhá tak, že družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů návrh rozhodnutí, nebo členům družstva návrh rozhodnutí předá osobně oproti podpisu. Člen k návrhu rozhodnutí vyjádří písemně své stanovisko, tedy sdělí, zda hlasuje pro nebo proti rozhodnutí, popřípadě zda se zdržel hlasování, a vyjádření ve stanovené lhůtě doručí zpět družstvu.

K tomuto je ovšem třeba poznamenat, že pokud stanovy bytového družstva možnost přijímat rozhodnutí per rollam výslovně nezakotvují, není v současné době možné takovýto postup využít. Dalším úskalím je skutečnost, že při rozhodování per rollam se nekoná členská schůze. Z formalistického pojetí zákona tedy nedojde k naplnění povinnosti svolání a konání členské schůze.

Co se týče aktuální situace související s koronavirovou pandemií, uvádíme následující. Z důvodu výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky bylo nařízeno osobám pobývajícím na území České republiky, aby omezili pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a aby pobývali v místě svého bydliště s výjimkou uvedených případů (cest do zaměstnání, cest nutných k obstarání základních životních potřeb apod.).  Máme za to, že konání členské schůzce bytového družstva aktuálně není možné podřadit pod výjimky z omezení pohybu stanovené v krizovém opatření. Z tohoto lze tedy dovodit, že konání členské schůze Vašeho bytového družstva v této době není možné.

Odpověď – 3. část

Nad rámec výše uvedeného k této problematice doplňuji, že konkrétněji Vámi nastíněnou situaci může vyřešit nový návrh zákona ministerstva spravedlnosti ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru, o jehož znění se k dnešnímu dni začíná jednat. Tento návrh zákona cílí právě na to, aby nebylo ohroženo fungování právnických osob (včetně družstev), zejména aby nebylo ohroženo zajištění efektivního rozhodování nejvyšších orgánů (např. členské schůze). Zohledňuje též to, že právě v těchto měsících bývají, resp. musí být, svolávány nejvyšší orgány obchodních korporací za účelem projednání a schválení řádné účetní závěrky.

V současném znění je navrhováno, aby bylo umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena ve stanovách družstva. Výše uvedené se má, dle návrhu, dotýkat i družstev, ve kterých působnost členské schůze vykonává shromáždění delegátů (dle zákona o obchodních korporacích totiž nelze standardně použít rozhodování per rollam pro rozhodování shromáždění delegátů).

Zejména je potom ale navrhováno, aby byla prodloužena i lhůta pro svolání členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to o 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření.

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že ač v současné době ohledně této problematiky panuje určitá právní nejistota, je velice pravděpodobné, že v následujících týdnech bude tento problém alespoň do určité míry vyřešen. V současnosti doporučuji odložit konání členské schůze do doby, než budou mimořádná opatření skončena, později případně do doby, kterou upraví navrhovaný zákon ministerstva spravedlnosti ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK

Foto: Pixabay