22. července 2024

Právní poradna: Nevyklizené věci po bývalém nájemníkovi

Mohu vyhodit starý nábytek, oblečení, dekorace, osobní věci atd., které bývalý nájemník nechal ve společných prostorech bytového domu, kde bydlel? Zastavěl tak přístup do sklepa pro mě i ostatní rodiny. Nájemníka jsem se snažil kontaktovat telefonicky, poslal esemesky, abych měl důkaz o snaze. Nedávno jsme podepsali předávací list s tím, že si neprodleně odveze zbytek věcí na chodbě, ale neučinil tak. Volal jsem na městskou policii, kde mi slíbili, že pokud se nájemníkovi dovolají, ozvou se zpět. Pokud bych jeho věci vyházel ven, zablokuji parkovací stání. Mě osobně nejvíc vadí, že to musí trpět sousedé. Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe a nejrychleji tuhle záležitost vyřešit? Nevím, jak by to dlouho trvalo, kdybych to řešil soudní cestou.

Na Vámi uvedenou situaci dopadá ust. § 2296 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ten hovoří o tom, že v případě, kdy pronajímatel zjistí po vstupu do bytu, který již nájemce opustil, že se zde nachází věc nájemcem zanechaná, zapomenutá, je povinností pronajímatele se o tuto věc ve prospěch nájemce a na jeho účet postarat. Dle mého názoru lze dané ustanovení vztáhnout rovněž na situaci, kdy nájemce zanechal takovéto věci právě ve společných prostorách bytového domu.

V této situaci tedy není třeba věc řešit soudní cestou. Věci lze rovnou bez dalšího vyklidit a např. je uskladnit na vhodném místě. Případně lze rovnou postupovat, jak je popsáno dále.

Vzhledem k tomu, že nájemce si věci bez zbytečného odkladu nepřevzal, vzniklo Vám jako pronajímateli právo tyto věci po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat. Jste však povinen předtím, než s věcmi takto budete disponovat, nájemce znovu vyzvat k jejich převzetí a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu. V této souvislosti doporučuji z opatrnosti toto upozornění ještě jednou provést, stanovit lhůtu pro převzetí (přiměřenou množství a povaze věcí) a zároveň upozornit nájemce na skutečnost, že pokud tak neučiní, budou věci prodány. Po marném uplynutí lhůty lze přistoupit k prodeji věcí, ovšem na účet nájemce. Z výtěžku lze uhradit náklady spojené s vyklizením, prodejem a úschovou a rozdíl poté vyplatit nájemci.

Uvedené se však neaplikuje v případě, že se jedná o věc, kterou nájemce „zjevně opustil“. Jedná se zpravidla o věci znehodnocené, nepoužitelné či zcela zanedbatelné hodnoty. V takovém případě lze věci vyklidit a zlikvidovat bez dalšího; nemusíte ani nájemce vyzývat k jejich převzetí. Doporučuji nicméně při posouzení otázky, zda byly věci „zjevně opuštěny“ postupovat obezřetně. V případě pochybností pak doporučuji postupovat stejně jako u ostatních věcí, jak bylo popsáno výše.

Náklady spojené s vyklizením věcí lze poté požadovat po nájemci. Pokud byla složena kauce, lze pohledávku na zaplacení nákladů spojených s vyklizením započítat a nájemci vrátit poníženou částku.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay