18. června 2024

Právní poradna: Odkoupení obecního bytu do osobního vlastnictví

Bydlím v obecním bytě v pronájmu a mám zájem o odkup bytu do osobního vlastnictví. Obec k prodeji nechce svolit z důvodu, ,,že buď všichni, nebo nikdo”. Chci se zeptat, jestli mi můžete v této záležitosti poradit, případně jestli jste se tím už setkali a zda je tato problematika třeba ukotvena v zákoně. Ještě upřesním, že se jedná o menší obecní bytovku, která má deset bytů. Z toho jeden je už od začátku přestavby veden jako soukromý, zbylé jsou obecní.

Odpověď

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak název obce, kde se předmětná bytová jednotka nachází, dále znění Vaší nájemní smlouvy a ani podmínky stanovené obcí k prodeji bytových jednotek ve vlastnictví obce, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy.

Předně je nutno uvést, že vlastníkem bytové jednotky je ve Vašem případě obec, která může s touto nemovitou věcí nakládat dle svého uvážení a v mezích zákona. Nad rámec uvedeného uvádím, že obec musí svůj majetek využívat účelně a hospodárně se zájmy obce a povinnostmi vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

Problematika obecních bytů a úpravy jejich přidělení, užívání či prodeje náleží místní samosprávě, která upravuje nakládání s obecními byty prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Z toho důvodu jsou pravidla pro nakládání s obecními byty v jednotlivých obcích odlišná.

Doporučuji Vám se seznámit se zněním vyhlášky, která ve Vaší obcí reguluje právě převody vlastnického práva k obecním bytů na nájemce a dle této vyhlášky dále postupovat.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay