18. června 2024

Právní poradna: Paušální platba nebo zálohy, když jsem v nájmu?

Obracím se na Vás s dotazem. V nájemní smlouvě mám uvedeno, že se pronajímatel zavazuje umožnit nájemci a osobám žijícím s ním ve společné domácnosti požívat tato plnění dodávky pitné vody a odvádění pitných vod a osvětlení společných prostor.

Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním předmětu nájmu není součástí sjednaného nájemného. Nájemce je povinen tuto úhradu platit zálohově, a to v měsíčních zálohách ve výši 500 Kč. Můj dotaz zní, jedná se o paušální částku za služby? Když jsou dvě platby sloučené do jedné?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména celé znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“).

Služby mohou být placeny podle spotřeby (formou záloh) nebo paušálně, tedy bez ohledu na spotřebu. Paušální platba znamená, že nájemce bude platit určitou fixní sumu, která už bude obsahovat spotřebu těch služeb, které si pronajímatel a nájemce ve smlouvě sjednali.

Službami se především rozumí: dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

Odpověď – 2. část

Dle zákona o službách platí, že částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. Z důvodové zprávy k tomuto ustanovení taktéž vyplývá, že paušální platbu je možno též uplatnit i na jednotlivé služby. U paušálních plateb za poskytované služby současně platí, že se nevyúčtovávají.

Dále pak dle zákona o službách platí, že u nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat dle skutečné spotřeby.

Závěrem lze doplnit, že to, jakým způsobem si smluvní strany sjednaly platby za poskytované služby, nelze dovodit pouze z jedné věty obsažené v nájemní smlouvě, nýbrž z celé textace nájemní smlouvy, z dosavadní praxe smluvních stran (tedy například, zda pronajímatel za předchozí účetní období zmiňované služby vyúčtoval či nikoliv), a dále je nutné přihlížet k vůli stran při sjednávání obsahu nájemní smlouvy.

Na základě shora uvedeného bude Vašem konkrétním případě záležet jednak na délce trvání sjednaného nájmu, dále pak na předchozí praxi smluvních stran a na textaci celé nájemní smlouvy. Z Vámi citované části nájemní smlouvy explicitně vyplývá, že nájemce je povinen tuto úhradu platit zálohově, a to v měsíčních zálohách, což odpovídá zálohovému způsobu hrazení plateb za zmiňované služby.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay