22. července 2024

Právní poradna: Platba nájemného v době pandemie

V době karantény jsem přišel o práci a tak i o svoje měsíční příjmy. Obávám se, že nebudu mít peníze na úhradu nájmu bytu. Jak mohu tuto záležitost řešit?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte zmínit, že jelikož neznám veškeré podrobnosti Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet ze zákonné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který upravuje obecnou úpravu nájmu bytu.

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií virového onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), budu také vycházet z aktuálních opatření, vztahujících se k dané situaci. Upozorňuji však, že právní úprava vyvolaná pandemií koronaviru se rychle vyvíjí, a má odpověď je poskytovaná k právnímu stavu ke dni 7. 4. 2020.

S ohledem na skutečnost, že výše a způsob placení nájemného je primárně předmětem dohody mezi nájemcem a pronajímatelem, lze doporučit, abyste se nejdříve obrátil na pronajímatele a pokusil se s ním domluvit např. na možném dočasném snížení nájemného z důvodu výpadku příjmů, nebo odložení splatnosti nájemného.

Zároveň uvádím, že v Poslanecké sněmovně by v nejbližších dnech měl být ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze projednán vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Odpověď – 2. část

Tento zákon by měl mj. upravit možnost v zásadě odložit platby nájemného v bytech v případě, kdy se nájemci dostanou do situace, že nebudou schopni plnit své závazky vlivem nastalé pandemie, resp. mimořádných opatření vyvolaných pandemií koronaviru. Zákon by měl zejména stanovit, že pronajímatel nebude oprávněn nájem bytu vypovědět z důvodu prodlení nájemce s hrazením nájemného, pokud toto prodlení nastalo v době trvání mimořádných opatření vyvolaných pandemií a jestliže toto prodlení vzniklo vlivem platební neschopnosti nájemce vyvolané mimořádným opatřením.

Je však nutné upozornit, že návrh zákona nepředvídá odpuštění, ani snížení nájemného, ale pouze pozastavení jeho plateb po dobu trvání mimořádných opatření. Nájemci by pak mělo být umožněno splatit nájemné za tuto dobu až do konce května roku 2021, aniž by mu hrozila výpověď nájmu ze strany pronajímatele z důvodu prodlení s placením nájemného.

Pro Vás by tedy výše uvedené v praxi znamenalo, že v případě, kdy nebudete schopen vlivem mimořádných opatření při pandemii koronaviru nájemné hradit způsobem sjednaným v nájemní smlouvě, budete mít možnost placení nájemného po dobu trvání mimořádných opatření odložit a splatit jej v ochranné době (tj. nejpozději do konce května roku 2021). Zároveň by Vám kvůli neplacení nájemného v době trvání mimořádných opatření neměla hrozit výpověď nájmu ze strany pronajímatele z důvodu Vašeho prodlení s hrazením nájemného.

K 7. 4. 2020 však není zřejmé, jaká bude finální podoba zákona a jeho konkrétní parametry. V každém případě si dovoluji doporučit sledovat aktuální informace k návrhu zákona, a to zejména na portálu Ministerstva pro místní rozvoj, nebo Poslanecké sněmovny.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay