15. června 2024

Právní poradna: Platby za užívání bytu

Jako vlastníci bytů v existujícím SVJ dostáváme „měsíční předpis za užívání bytu střediska xx“. Neměli bychom však dostávat předpis s jiným názvem, který by vystihoval platbu? Např. „měsíční předpis záloh na správu domu a záloh na služby“?

Dle stanov v souladu s NOZ § 1180 a Nařízení vlády 366/2013 Sb. § 8 odst. b) platíme zálohy na správu domu a pozemku a dle zákona 67/2013 Sb. o službách platíme zálohy na služby související jak s užíváním bytu, tak s užíváním společných částí domu (Nařízení vlády 366/2013 Sb. § 10 odst. 1 písm. b)).

Měli bychom proto dotaz. Je důležité z hlediska právních předpisů rozlišovat, zda platíme za užívání bytu (pojem je spojen s nájemním vztahem) – nájemné + zálohy na služby nebo zda platíme zálohy – jak zálohy na správu domu, tak zálohy na služby? U nájemného se neprovádí žádné vyúčtování, kdežto zálohy se musí vždy vyúčtovat. Pokud na základě tohoto předpisu platíme „za užívání bytu“, co vlastně platíme? A jsme vůbec povinni dle takového předpisu platit?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty (dále jen „zákon o službách“) a z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády“).

Vlastník bytu, který ho užívá, má povinnost hradit zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby. Označení „měsíční předpis za užívání bytu střediska xx“ není z tohoto hlediska tedy úplně přesné a nemusí z něj být zcela jasné, jaké platby v sobě zahrnuje.

Obecně dle OZ platí, že právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. To znamená, že i když je takové právní jednání označeno chybně nebo nepřesně, posuzuje se podle obsahu a ne podle takového označení. I předmětný „měsíční předpis za užívání bytu střediska xx“ bude tedy posuzován z hlediska toho, co v sobě obsahuje.

Odpověď – 2. část

Vzhledem k tomu, že máte jako vlastníci bytu k němu vlastnické právo, nemůže být pak v platbě, kterou SVJ platíte, zahrnuta částka představující nájemné. SVJ nemá právní titul, ze kterého by tento nárok vyplýval. Předmětná částka by v sobě tedy neměla zahrnovat nájemné.

Lze tedy shrnout, že „měsíční předpis za užívání bytu střediska xx“ se bude posuzovat podle svého obsahu, tedy zda v něm jsou zahrnuty ty platby, ke kterým jste jakožto vlastníci bytu povinni. Pro zajištění určitosti a jistoty by však bylo vhodné používat přesnější označení, případně požadovat od SVJ, aby bylo určeno, které platby v sobě předpis zahrnuje. Dále bude nezbytné posoudit, zda je vyúčtování řádné, resp. zda obsahuje všechny náležitosti předepsané právními předpisy.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay