15. června 2024

Právní poradna: Plíseň v nájemním bytě

Bydlím v nájmu v bytě. V bytě jsem objevil plíseň. Majitele bytu jsem urgoval, ale ten s tím nic neudělal. Co mám dělat? Nechci, aby pak po mě chtěl zaplatit zdi od plísně, a ani abych v tom musel žít.

Odpověď – 1. část

Úvodem si Vás dovoluji upozornit na to, že vzhledem k tomu, že mi nejsou známa veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Jestliže dochází ve Vašem bytě k větší tvorbě plísně, kterou je pak snižována kvalita bydlení, jedná se o vadu bytu, kterou je třeba odstranit. K tomuto bude nutné zjistit, co je příčinou vzniku plísně, a tedy zda vzniká plíseň z důvodu např. špatné izolace či jiné vady bytu nebo plíseň vzniká nedostatečným větráním bytu. Pokud bychom předpokládali, že plíseň vzniká z důvodu, za který odpovídá pronajímatel, uvádím k tomuto následující.

V případě existence takové vady bytu máte jako nájemce pronajímateli ve smyslu ust. § 2264 OZ oznámit Vámi zjištěnou vadu v bytě, která brání obvyklému bydlení, a to bez zbytečného odkladu. Pronajímatel má pak povinnost v přiměřené době vadu odstranit. Tato jeho povinnost je odvozena z obecné povinnosti pronajímatele udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání.

Odpověď – 2. část

Pokud pak pronajímatel tuto svou povinnost nesplní, můžete vadu jako nájemce odstranit sám a žádat po pronajímateli náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. Abyste však mohl požadovat náhradu těchto nákladů nebo slevu z nájemného, musíte vadu pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co jste měl a mohl tuto vadu při řádné péči zjistit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vadu, za kterou odpovídá pronajímatel, můžete pak v případě, že pronajímatel vadu neodstraní ani v dodatečné lhůtě, vypovědět nájem bez výpovědní doby.

V každém případě po Vás však pronajímatel nemůže požadovat, abyste nesl jako nájemce náklady na odstranění této vady, jelikož za tuto odpovídá pronajímatel. Jestliže jste tedy pronajímatele již vyzval k odstranění plísně (z hlediska opatrnosti by měla být výzva písemná), avšak pronajímatel doposud plíseň v bytě neodstranil, doporučuji plíseň odstranit a následně žádat po pronajímateli náhradu odůvodněných nákladů, popř. slevu z nájemného.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay