15. června 2024

Právní poradna: Porušování povinností SVJ – existuje jen soudní cesta, jak se domáhat členských práv?

Nemohu se dohodnout s SVJ, aby mi umožnilo nahlédnout do dokumentů o hospodaření družstva. Skutečně neexistuje jiný způsob, než domáhat se ochrany svého práva velmi neradostnou soudní cestou, a tedy podáním žaloby pro porušení povinnosti na členy výboru SVJ? Nic jednoduššího/radostnějšího – “účinná osvěta” členů výboru SVJ třeba – v Česku opravdu neexistuje?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Jestliže dochází ze strany výboru SVJ k porušování povinností, které mu ukládá OZ, jako například právě umožnění vlastníku jednotky nahlížet do dokumentů týkajících se hospodaření SVJ, nebo porušuje-li výbor povinnosti, které mu ukládají stanovy, může se vlastník jednotky domáhat ochrany svého práva soudní cestou, a tedy podáním žaloby pro porušení povinnosti na členy výboru SVJ.

Zákon vlastníkovi jednotky neposkytuje mimosoudní mechanismy, kterými by bylo možné dosáhnout splnění povinnosti ze strany výboru SVJ. Pokud není výbor SVJ ochotný poskytnout Vám požadované dokumenty, do kterých máte ze zákona právo nahlížet, nebo jestliže neplní jinou zákonem nebo stanovami mu uloženou povinnost, nezbývá než se obrátit na soud.

Závěrem dodávám, že členy výboru SVJ, jakožto i členy jiných volených orgánů, volí a odvolává shromáždění SVJ. Pokud tedy dochází členy výboru SVJ k porušování shora uvedených povinností, lze je na shromáždění SVJ odvolat za podmínek stanovených ve stanovách SVJ.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay