23. července 2024

Právní poradna: Předčasná výpověď z nájmu

Mám nájemní smlouvu na dobu určitou. Jako pronajímatel bych chtěl podat výpověď předčasně. V zákoníku se uvádí, že to lze ze závažných důvodů. Můj důvod je, že bych se chtěl nastěhovat a bydlet jinde.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti obsahu Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z právní úpravy týkající se nájmu, a tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vámi zmíněný důvod výpovědi nájmu (nastěhování se a bydlení ve vlastním bytě) lze uplatnit pouze v případě nájmu na dobu neurčitou (srov. ust. § 2288 odst. 2 občanského zákoníku). V případě nájmu na dobu určitou tento důvodu výpovědi využít nelze.

V případě nájmu na dobu určitou lze v souladu s ust. § 2288 odst. 1 občanského zákoníku nájem vypovědět z následujících důvodů:

a)    poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b)    je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c)    má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d)    je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpovědní důvod pod písm. d) označuje jiný obdobně naléhavý a významný důvod pro skončení nájmu jako důvody uvedené pod písm. a) až c). Jiný obdobně závažný důvod není zákonem blíže vymezen, vždy tedy bude záležet na okolnostech a posouzení konkrétního případu. O Vámi zmiňovaný důvod se ovšem nejedná, jelikož tento je výslovně v zákoně uveden pouze v případě nájmu na dobu neurčitou. Zákonodárce dal tedy jednoznačně najevo, že v případě nájmu na dobu určitou se tento důvod neuplatní.

Dále lze obecně nájem na dobu určitou vypovědět také z důvodu zvlášť závažného porušení povinností nájemce za podmínek dle ust. § 2291 občanského zákoníku (tj. např. alespoň tříměsíční prodlení s úhradou nájemného nebo nákladů za služby nebo poškozování bytu). V případě nájmu na dobu určitou poté nájem taktéž zaniká uplynutím doby.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay