29. května 2024

Právní poradna: Problémy s vyúčtováním za internet a jiné služby

Podepsal jsem nájemní smlouvy v listopadu 2019 v Praze na rok a následně je prodloužil ještě o jeden rok. Momentálně řeším s majitelem vyúčtování služeb (byly placené formovou zálohy každý měsíc) za 2 měsíce 2019. Ano, je to značné zpoždění, ale za to může majitel, který to dlouhou dobu nechtěl řešit. Problém je v tom, že majitel vymáhá platbu za internet, který není zmíněn v podepsané smlouvě. Během nastěhovaní v bytě byl internet, který jsme používali a byli si jistí, že to je součástkou základní platby (po půl roce jsme zprovoznili vlastního dodavatele internetu se souhlasem majitele). Avšak internetové služby nejsou žádným způsobem zmíněné ve smlouvě, zvlášť nejsou v kapitole služeb (tam jsou standartní elektřina, voda a plyn). Nicméně majitel tvrdí, že musím internet zaplatit i přes to, že není ve smlouvě, a zároveň odmítá předložit učet za internet, aby potvrdit žádoucí částku. Jsem v hodně hloupé situaci už několik měsíců: odmítají mi srovnat zálohy za služby, vodu, elektřinu atd. (všechny úcty byly předložené podle smlouvy), ale nechtějí předložit ani účtenku, ani dokument potvrzující, že já tyto peníze navíc mám zaplatit. A to se děje už několik měsíců: majitel odmítá konstruktivní dialog, odmítá srovnat zálohy, odmítá předložit učet za internet a jenom vymáhá peníze a hrozí, že já dlužím a že mám zpoždění. Jak na to?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, a to především znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně z občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 67/2013 Sb., o službách.

Dle OZ si strany v nájemní smlouvě ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu zajistí pronajímatel. Jestliže jste si tedy ve Vašem případě ujednali ve smlouvě určitý rozsah služeb, měl byste mít právo, aby Vám byly poskytovány pouze tyto služby a naopak pronajímatel má povinnost Vám poskytování těchto služeb zajistit. V rámci vyúčtování následně máte povinnost hradit služby pouze v rozsahu jejich skutečného poskytnutí.

Na druhé straně, pokud některou ze služeb od pronajímatele využíváte nebo spotřebováváte, i když tak nebylo ujednáno v nájemní smlouvě, bylo by případně možné dospět k tomu, že jste se na úkor pronajímatele bezdůvodně obohatil a pronajímatel by po Vás mohl požadovat zaplacení těchto služeb i mimo běžné vyúčtování za služby, které jsou uvedeny v nájemní smlouvě.

Pokud ale pronajímatel vznáší vůči Vám takovýto nárok, je povinen dokázat, že tento vznáší na základě určitého právního titulu. Musí Vám tedy doložit dokumenty, na základě kterých je určena částka, kterou máte za internet zaplatit. Doporučuji Vám tedy písemně vyzvat pronajímatele, aby Vám předložil tyto dokumenty. V opačném případě totiž nemá o co svůj nárok opírat a vy nejste povinen za tyto služby zaplatit, aniž byste znal jejich skutečnou výši.

Odpověď – 2. část

Co se týká služeb, které v nájemní smlouvě uvedeny jsou, tak za tyto Vám má pronajímatel jako poskytovatel služeb doručit vyúčtování za příslušné zúčtovací období do čtyř měsíců od konce takového zúčtovacího období, které je zpravidla totožné s kalendářním rokem, pokud nebylo ujednáno jinak. V tomto vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Pokud Vám však ve stanovené lhůtě vyúčtování služeb nedoručí, tak je povinen Vám zaplatit pokutu, která zpravidla činí 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Doba prodlení se počítá od prvního dne po uplynutí lhůty pro doručení vyúčtování služeb pronajímatelem.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay