15. června 2024

Právní poradna: Proč mám platit za opravu lodžií a balkonů, když je moje garsonka nemá?

Jsem členem SVJ o dvanácti bytech a šesti garsonkách. Byty mají lodžie, garsonky jsou bez. V současnosti proběhla na lodžiích výměna dlažeb a oprava zábradlí, vše hrazeno ze společného fondu údržby. Jelikož jsem vlastníkem garsonky, chtěl bych si vyjasnit, proč bych se měl podílet na nákladech výše zmíněných oprav?

Opověď

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet tolik z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku a z nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády“).

Lodžie jsou dle nařízení vlády společnými částmi domu a provádění jejich oprav tedy náleží osobě odpovědné za správu domu, kterou je ve Vašem případě SVJ. K tomuto však doplňuji, že je nezbytné nahlédnout do prohlášení vlastníka, kde jsou společné části domu vymezeny, přičemž je možné, že prohlášení vlastníka bude obsahovat odlišné vymezení společných částí než uvedené nařízení vlády.

Dále platí, že dle občanského zákoníku se správa domu a pozemku vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Vlastník jednotky má přitom dle občanského zákoníku povinnost přispívat na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, který je taktéž stanoven v prohlášení vlastníka. Tento podíl by měl být stanoven mimo jiného se zohledněním toho, zda má vlastník ve výlučném užívání společnou část či nikoliv.

Z příspěvku na správu domu a pozemku jsou následně hrazeny i opravy společných částí, a to už bez ohledu na to, zda se taková konkrétní oprava týká společných částí, které mohou být užívány všemi vlastníky či pouze některými.

Jakožto vlastník jednotky se tedy budete muset tímto způsobem podílet na financování oprav lodžií, i když sám tyto neužíváte, ledaže stanovy Vašeho SVJ upravují způsob financování oprav společných částí odlišně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay