18. června 2024

Právní poradna: Sousedův pes štěká celé dny

Sousedé mají psa, nechávají ho často doma samotného a on neustále štěká. Na prosby a upozornění sousede nereagují, mohu se nějak bránit?

Odpověď – 1. část

Předem musím uvést, že bez konkrétních znalostí Vašeho případu budu vycházet toliko z platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda se jedná o bytový či rodinný dům. Nicméně obecnou povinností každého vlastníka je zdržet se všeho, co způsobí průnik imisí (tj. voda, kouř, pach, hluk,…) na pozemek jiného vlastníka tedy souseda, a to v míře nepřiměřené místním poměrům. To vše za předpokladu, že takové průniky podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Obecně jsou bez výjimky zakázané imise přiváděné na sousední pozemek přímo, nicméně v případě štěkotu psa, který je obecně brán za hluk, lze hovořit toliko o imisích nepřímých. V tomto případě je tedy nutné posuzovat míru nepřiměřenou místním poměrům. Obecně se tato otázka posuzuje dle místních zvyklostí, kdy jinak se bude posuzovat hluk na venkově a jinak ve městě.

Nicméně míru obvyklou místním poměrům nemůže zvyšovat fakt, že všichni sousedé mají taktéž štěkajícího psa, nýbrž je nutné vycházet z běžného stavu v běžném obytném domě, příp. zástavbě rodinných domů.

Svého práva na nerušený výkon Vašeho vlastnického práva se můžete domáhat u soudu negatorní žalobou. Ta je upravena v ustanovení § 1042 OZ a slouží každému vlastníku domáhat se ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho vlastnického práva, či je jinak ruší než tím, že mu věc zadržuje.

Tohoto práva se poté lze konkrétně domáhat na vlastníkovi pozemku, tedy pronajímateli. V případě podání zmíněné negatorní žaloby pak však leží důkazní břemeno na Vás jakožto žalobci, když svá tvrzení musíte podložit konkrétními důkazy.

Odpověď – 2. část

Ještě před samotným podáním žaloby by však bylo záhodno kontaktovat pronajímatele ve snaze řešit vzniklou situaci mimosoudně. Není totiž vyloučeno, že ačkoli se pronajímatel na dané adrese fakticky nezdržuje, stále je vlastníkem nemovitosti a měl by mít zájem o udržení klidných sousedských vztahů.

Avšak ani pronajímatel nemůže nájemníkům zakázat chovat v pronajatém bytě psa či jiné zvíře, ledaže by chov takového zvířete působil ostatním obyvatelům domu potíže nepřiměřené poměrům v domě. Pronajímatel má též právo požadovat po nájemci náhradu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu.

V případě, že jsou Vaši sousedé nikoli nájemníky, ale vlastníky bytové jednotky či domu, v němž bydlí a z něhož se štěkot ozývá, negatorní žalobu budete směřovat přímo na ně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay