22. července 2024

Právní poradna: Spolubydlení – přeplatky a doplatky energií

Jak po právní stránce ošetřit, že spolubydlící odejdou z bytu a pronajímatel na nás nechá, abychom se dohodli mezi sebou, jak to bude s doplacením energií. Chci, aby to bylo v tomto směru férové pro obě strany, tzn. když bude nedoplatek, platí všichni poměrně k tomu, jak dlouho ve zúčtovacím období přebývali, pokud bude přeplatek, tak totéž.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 67/2013 Sb., o poskytováním plnění spojených s užíváním bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Vámi sdělených informací usuzuji, že nájemní smlouva byla uzavřena zřejmě mezi jednou osobou jakožto nájemcem na straně jedné a druhou osobou jakožto pronajímatelem na straně druhé. Případně v této nájemní smlouvě mohou být uvedeni další osoby (Vaši spolubydlící), kteří spolu s Vámi žijí v předmětném bytu.

Na základě ust. § 2 zák. č. 67/2013 Sb., o poskytováním plnění spojených s užíváním bytů, ve znění pozdějších předpisů, se za příjemce služeb považuje nájemce bytu, tedy ta osoba, která je v nájemní smlouvě za nájemce označena. Poskytovatel služeb, v tomto případě pronajímatel bytu, bude úhradu těchto služeb a s tím souvisejícího vypořádání případných přeplatků či nedoplatků za tyto služby řešit výlučně s nájemcem tohoto bytu.

To Vám a Vašim spolubydlícím samozřejmě nebrání si svá vzájemná práva a povinnosti souvisejících s placením nedoplatků či rozdělením přeplatků za energie upravit samostatnou smlouvou.

V takové smlouvě se nájemce může zavázat k tomu, že v případě obdržení přeplatku za energie, rozdělí tyto přeplatky poměrně mezi všechny strany takovéto smlouvy (v závislosti na tom, jak dlouho v rámci zúčtovacího období konkrétní osoba byt užívala). V opačném případě se zase ostatní uživatelé bytu zaváží k tomu, že nájemci poměrně přispějí na úhradu částky, kterou nájemce vynaložil na úhradu nedoplatků.

K tomuto bych nájemci doporučil, aby si k datu, ke kterému dojde k ukončení užívání bytu spolubydlícím, opsal veškeré hodnoty měřidel energií. V případě obdržení vyúčtování nákladů za zúčtovací období tak bude vědět, jaké přesné množství přeplatků či nedoplatků bude třeba mezi stranami rozdělovat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS