15. června 2024

Právní poradna: SVJ a hlasování o výši teploty v domě

Členové SVJ odhlasovali režim topení v nočních hodinách podle teploty vnějšího ovzduší. Topení je v noci vypnuté dodavatelem tepla, pokud je teplota vnějšího ovzduší těsně nad nulou. Teplota v bytě v noci je 12–16 °C. Podle zákona č. 406/2000 příloha č. 1 má být teplota v bytě 20 °C. Je tento zákon platný? Má SVJ právo hlasovat o režimu topení? V bytovém domě bydlí rodiny s malými dětmi a lidé v důchodovém věku. V případě nemoci je taková teplota v bytě neúnosná.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“) a z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie (dále jen „vyhláška“).

Výši teploty v prostorách bytového domu stanovuje obecně výše specifikovaná vyhláška. Tato je prováděcím právním předpisem k zákonu o hospodaření energií, který stanovuje mimo jiné některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií a požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie.

Dle ust. § 7 odst. 4 zákona o hospodaření energií platí, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými uvedenou vyhláškou. Stanovit pravidla pro vytápění odlišně od zákona a předmětné vyhlášky je možné pouze, připouští-li to zákon nebo předmětná vyhláška, a to v mezích v nich stanovených.

Samotná vyhláška v ust. § 2 odst. 6 stanovuje, že v průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy. Dle přílohy č. 1 této vyhlášky poté platí, že výpočtová vnitřní teplota v otopném období pro vytápěné obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) v trvale užívaných obytných budovách by měla činit 20˚ C.

Odpověď – 2. část

Zároveň v § 2 odst. 9 vyhlášky je stanoveno, že v době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SVJ se musí řídit pravidly vytápění stanovenými ve vyhlášce a nemůže tedy o způsobu vytápění místností v bytovém domě rozhodovat v rozporu s předmětnou vyhláškou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay