29. května 2024

Právní poradna: SVJ a kontrola ročního vyúčtování služeb

Může člen SVJ ke kontrole ročního vyúčtování služeb požadovat po SVJ i odečty vodoměrů po jednotlivých jednotkách i odečty měřičů tepla po jednotlivých jednotkách i bez souhlasu ostatních vlastníků? A má SVJ povinnost tyto podklady poskytnout k nahlédnutí, nebo pouze faktury za jednotlivé služby pro celý dům?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika daného případu, vycházím ve své odpovědi toliko ze zákonné úpravy vyúčtování služeb dle občanského zákoníku a navazujících právních předpisů.

K dotazované problematice úvodem zmiňuji zejména ust. § 8 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Zde je zakotvena povinnost poskytovatele služeb (SVJ) doložit, a to nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, příjemci služeb (členovi SVJ) na základě jeho písemné žádosti náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Zároveň je poskytovatel služeb povinen příjemci služeb umožnit pořízení kopie podkladů.

Odpověď – 2. část

Z Vašeho dotazu plyne, že patrně míří na vyúčtování/rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody. Rozúčtování těchto služeb je přitom blíže upraveno ve vyhlášce č. 269/2015 Sb.,o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Ust. § 6 uvedené vyhlášky pak obsahuje výčet náležitostí vyúčtování. Jednou z těchto náležitostí je i součet náměrů měřidel (vodoměrů) za celou zúčtovací jednotku (typicky např. celý bytový dům), což je údaj důležitý pro rozúčtování nákladů. Jak již bylo uvedeno výše, v rámci povinnosti poskytovatele služeb umožnit příjemci služeb nahlédnout do podkladů k vyúčtování musí poskytovatel služeb mj. doložit způsob rozúčtování služeb a provedení vyúčtování tak, aby si příjemce služeb mohl ověřit jejich správnost. Mám přitom za to, že za účelem ověření správnosti lze dovodit povinnost poskytovatele služeb příjemci předložit mj. i náměry v jednotlivých jednotkách, aby si např. mohl každý příjemce služeb (člen SVJ) ověřit, že tyto odpovídají celkovému součtu náměrů za zúčtovací jednotku uvedenému ve vyúčtování.

Závěrem uvádím, že pokud byste měl pochybnosti ohledně způsobu a obsahu vyúčtování služeb, máte právo přeložit poskytovateli služeb (SVJ) námitky k vyúčtování. Tyto námitky je třeba tyto předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě ode dne, kdy byly doloženy podklady k vyúčtování (tj. kdy byly zpřístupněny příjemci služeb). Poskytovatel služeb má následně povinnost tyto námitky vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejich doručení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay