22. července 2024

Právní poradna: Trvalé bydliště v pronajatém bytě

Jak je to s udělením trvalého bydliště při podnájemní smlouvě v družstevním bytě? Na internetu nacházím rozdílné informace a bohužel i úplně jiné informace dostávám od předsedů družstev. Také jsem se setkala s tím, že na úřadě jedna paní vyžaduje potvrzení družstva a druhá zase ne, tak mě zajímá, jak to ve skutečnosti je. Pokud mám nájemní smlouvu uzavřenou s družstvem a byt dále pronajímám, stačí, aby nájemce zašel na úřad s podnájemní smlouvou, ve které je výslovně uvedeno, že souhlasíme s přihlášením trvalého bydliště, nebo je potřeba souhlas družstva? Pokud je potřeba souhlas družstva, je potřeba úředně ověřený podpis?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a dále zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).

Pro účely ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan v souladu se zákonem o evidenci obyvatel mimo jiné povinen doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Primárně je tedy v souladu s výše uvedeným možné, aby Váš podnájemce pro účely ohlášení změny místa trvalého pobytu doložil toliko oprávněnost užívání bytu. Tim rozumíme podnájemní smlouvu v písemné podobě (v originále či úředně ověřené kopii).

V případě, že by Vaše podnájemní smlouva nebyla uzavřena písemně, bylo by nutné obstarat úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, kdy oprávněnou osobou byste zde byla Vy, jakožto nájemkyně daného bytu. Předložení potvrzení, jak jsem již výše uvedl, může být taktéž nahrazeno souhlasem oprávněné osoby na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Bohužel nelze vyloučit, že pracovník na příslušeném úřadě bude vyžadovat i jiné dokumenty, nicméně z právního hlediska postačí shora uvedené.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNER

Foto: Pixabay