18. června 2024

Právní poradna: Ubytování ukrajinských uprchlíků v družstevním bytě

Mám uzavřenou nájemní smlouvu na družstevní byt a chci ho poskytnout ukrajinským uprchlíkům na dobu trvání války. Musím to nějak řešit s bytovým družstvem?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Co se týče užívání družstevních bytů obývaných členy družstva jinými osobami, než jsou členové družstva, uvádím následující. V případě družstevních bytů platí, že tyto byty jsou ve vlastnictví bytového družstva a členové družstva jsou pouze nájemci předmětných bytů. Až na výjimky stanovené zákonem se nájem družstevních bytů řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku upravujících nájem bytu.

Dle OZ má nájemce právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Zvýšení počtu osob žijících v bytě však musí oznámit pronajímateli (ve Vašem případě bytovému družstvu), a to bez zbytečného odkladu. Nejpozději musí nájemce pronajímateli zvýšení počtu osob oznámit do dvou měsíců, ode dne, kdy změna nastala, jinak by tím závažně porušil svou povinnost jako nájemce.

Na druhou stranu je pak v OZ pronajímateli zaručeno právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a který nebrání tomu, aby všechny osoby domácnost obývající mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienických podmínkách.

Pokud by tedy ve Vašem případě byl po ubytování uprchlíků z Ukrajiny počet osob obývajících Váš byt z tohoto ohledu z pohledu pronajímatele nepřiměřený, je zde riziko, že s tím pronajímatel nebude souhlasit a bude požadovat, aby byt obýval nižší počet osob.

Pronajímatel si zároveň může v nájemní smlouvě vyhradit, že musí dát souhlas s přijetím nového člena do nájemcovi domácnosti, který není osobou blízkou nebo nejde o další případy hodné zvláštního zřetele. Pokud byste toto měli v nájemní smlouvě vyhrazeno, budete muset k ubytování uprchlíků z Ukrajiny dostat písemný souhlas pronajímatele.

Ve Vašem případě by však mohlo jít o případ hodný zvláštního zřetele a souhlas pronajímatele by pak nebyl třeba.

Potřeba souhlasu by taktéž mohla být upravena ve stanovách Vašeho bytového družstva, to ale bez bližší znalosti těchto stanov nemohu posoudit.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay