23. července 2024

Právní poradna: Ukončení nájmu bez dodržení výpovědní lhůty

Pronajala jsem si byt v říjnu minulého roku. Smlouva byla ujednána na rok, tedy do 1. 10. 2022. Majitel bytu mi oznámil po telefonu, že mě vystěhuje z bytu do července 2022. Mezitím jsem si sehnala nový byt, do kterého se musím přestěhovat v červnu. Chci se zeptat, zda se můžu odstěhovat bez dodržení výpovědní lhůty.

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle OZ platí, že v případě nájmu na dobu určitou může pronajímatel v souladu s ust. § 2288 odst. 1 OZ nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době z následujících důvodů:

  1. a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  2. b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  3. c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  4. d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpovědní důvod pod písm. d) označuje jiný obdobně naléhavý a významný důvod pro skončení nájmu jako důvody uvedené pod písm. a) až c). Jiný obdobně závažný důvod není zákonem blíže vymezen, vždy tedy bude záležet na okolnostech a posouzení konkrétního případu.

Současně platí, že výpověď z nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Z Vašeho dotazu však vyplývá, že shora uvedený postup nebyl ze strany pronajímatele dodržen, a tedy můžete se domáhat soudní cestou vyslovení neplatnosti takové výpovědi.

Pokud však nemáte zájem na pokračování současného nájmu, resp. se chcete od června přestěhovat do jiného bytu, je nezbytné mít na paměti, že nájem skončí až uplynutím výpovědní doby, která činí dle shora uvedeného 3 měsíce.

Po dobu trvání výpovědní doby jste povinna hradit pronajímateli nájemné dle nájemní smlouvy.

Jako nájemce můžete vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou dle § 2227 OZ, tj. bez výpovědní doby, pokud se byt (dům) stane k ujednanému či obvyklému účelu nepoužitelným, také dle § 2232 OZ bez výpovědní doby, pokud pronajímatel porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, nebo dle § 2266 OZ bez výpovědní doby, pokud pronajímatel neodstraní poškození či vadu předmětu nájmu v dodatečné nájemcem určené lhůtě. Současně platí, že nájemce je povinen dodržet shora uvedené formální náležitosti výpovědi.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay