15. června 2024

Právní poradna: Úroky ze složené jistiny

Ráda bych se zeptala na přesný úrok z jistiny (kauce). Jedná se o částku 7800 Kč, kterou pronajímatel převzal 11. 5. 2014 a měl ji vrátit 31. 8. 2022. Z jistoty si odečetl konečné vyúčtování a zbytek (cca 2000 Kč) si prostě ponechal na drobné opravy bytu. O zákonných úrocích, které by mi měl dát, se vůbec nezmínil. Ve smlouvě je máme zakotvené, ovšem bez výše úroků.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména znění Vaší nájemní smlouvy, kterou máte s pronajímatelem uzavřenou, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Jistota, někdy též označována jako kauce, je zvláštní forma zajištění dluhů nájemce, jde o peněžní částku, kterou složí nájemce u pronajímatele na základě jejich dohody. Pronajímatel je povinen při skončení nájmu vrátit jistotu nájemci.

Pronajímatel má právo provést při skončení nájmu započtení dluhů nájemce, např. na škodu na pronajatém bytě. Započtení se může provést i po skončení nájmu při vrácení jistoty. Pronajímatel však není oprávněn k ponechání jistoty, nebo její část, bez udání přesného důvodu oprav, či dluhů na základě kterých si ji chce ponechat.

Nájemci je garantováno právo na výplatu úroků z jistoty za dobu od jejího poskytnutí do vrácení (byla-li vrácena), což dle Vámi sdělených informací vychází od 11.5. 2014 do 31.8. 2022.

Vychází se z toho, že pokud má pronajímatel volné oprávnění s jistotou nakládat, měl by platit za toto oprávnění stejně jako při poskytnutí úvěru. Výše úroků z jistoty může být předmětem dohody smluvních stran, podpůrně občanský zákoník stanoví, že nájemce má právo nejméně na úroky ve výši zákonné sazby, a to od poskytnutí jistoty.

Odpověď – 2. část

Zákonná sazba úroků může být stanovena právním předpisem, jinak jde o obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Problém je v tom, že bez znalostí specifik Vaší situace, konkrétně pak místa bydliště pronajímatele onoho bytu, nemohu dojít k přesné částce, která Vám má být vrácena. Další komplikace se stanovením výše úroku spočívá v tom, že každá banka poskytuje jinou výši úroku.

Ve Vašem případě je nejdříve nezbytné posoudit, jaké částky dosáhly předmětné úroky z jistiny, zda ze strany pronajímatele bylo započteno v souladu se zákonem, a to jednak ve vztahu ke konečnému vyúčtování, tak i ve vztahu k nákladům na opravy bytu, a dále zda bylo započteno ve správné výši.

Závěrem uvádím, že lze doporučit, abyste pronajímatele, ideálně v co nejkratším časovém intervalu, upozornila na existenci této pohledávky, na kterou obecně máte nárok. Pronajímatel by Vám měl prokázat, zda započetl v souladu se zákonem a ve správné výši.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay