15. června 2024

Právní poradna: Vymáhání usnesení ze schůze bytového družstva

Je možné právně vymáhat schválené usnesení členské schůze? Členská schůze se usnesla nadpoloviční většinou o změně stanov. Představenstvo toto usnesení nesplnilo již déle než rok, přestože od doby schválení proběhly již další tři členské schůze. 

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho bytového družstva budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

S Vaším dotazem úzce souvisí problematika účinnosti změny stanov, kterou upravuje ust. § 554 ZOK. O změně stanov bytového družstva rozhoduje členská schůze, a to zpravidla většinou hlasů (alespoň 51 % hlasů) za přítomnosti alespoň většiny členů družstva mající většinu všech hlasů (alespoň 51 % členů), nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů. Výjimku tvoří změna stanov dle ust. § 731 ZOK.

Změny stanov poté nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže by z usnesení vyplývalo, že nabývají účinnosti později.

Dále z ust. § 706 odst. 2 ZOK vyplývá, že představenstvo je povinno plnit všechna usnesení členské schůze, vyjma případů, kdy tato usnesení jsou v rozporu s právními předpisy.

Pokud tedy bylo usnesení členské schůze schváleno za shora uvedených podmínek a v souladu se zákonem a stanovami, je s největší pravděpodobností platné, a představenstvo je povinno ho plnit.

Odpověď – 2. část

V případě, že představenstvo tuto povinnost nesplní, můžete uplatnit stížnost na neplnění povinnosti představenstva u kontrolní komise Vašeho bytového družstva, byla-li zřízena, která mj. kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů. Pakliže jste členkou družstva s méně než 50 členy a nestanoví-li stanovy jinak, připadá pravomoc kontrolní komise na členskou schůzi s tím, že každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva (představenstvu) stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

Působí-li tedy při Vašem družstvu kontrolní komise, bylo by vhodné se na ni obrátit, přičemž na její žádost má představenstvo povinnost svolat členskou schůzi, na které by došlo k projednání této věci. Právo zažádat o svolání členské schůze přísluší taktéž alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy mírnější kritérium. Jestliže by byla svolána členská schůze a představenstvo by i po takto svolané členské schůzi zůstalo nečinné, lze si představit i krajní případ odvolání členů představenstva, o němž rozhoduje taktéž členská schůze.

V případě, že by Vašemu družstvu důsledkem zanedbání povinnosti představenstva vznikla škoda, je též možno se za určitých okolností domáhat její náhrady, a to pro nedodržení závazku člena představenstva vykonávat funkci člena voleného orgánu s péčí řádného hospodáře.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay