30. května 2024

Právní poradna: Výměna kotle v SVJ

Jsme SVJ o šesti bytech, kde došlo letos k výměně kotle na tuhá paliva. Jsem vlastníkem bytové jednotky od roku 2001 a pravidelně přispívám do fondu oprav. Při zakoupení tohoto bytu jsem se na vlastní náklady odpojil od společného vytápění. Cena nového kotle činí 254 000 Kč, kterou společenství chce uhradit z fondu oprav. Tímto vás prosím o radu, jak postupovat.

ˇUvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu, zejména stanov Vašeho společenství vlastníků a potažmo též prohlášení vlastníka, budu ve své odpovědi na Váš dotaz vycházet zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

Předem je nutno vymezit, že pro rozhodnutí o odpojení se od společného vytápění, je nutné získat souhlas všech ostatních vlastníků jednotek a též stavebního úřadu, přičemž není zřejmé, zdali k tomuto ve Vašem případě došlo.

Co se týče samotného příspěvku na správu domu a pozemku neboli příspěvku do tzv. fondu oprav, je nutné uvést, že výše tohoto příspěvku se odvíjí dle podílů na společných částech domu. Jste-li tedy vlastníkem bytové jednotky a z tohoto titulu též členem daného společenství vlastníků, je Vaší zákonnou povinností uvedený příspěvek hradit.

Z předmětného příspěvku se následně platí náklady na provoz, údržbu a opravy či rekonstrukce společných částí domu, revize zařízení v domě, popřípadě náklady na pojištění. Zdali je vybavení kotelny Vašeho společenství vlastníků společnou částí, by však bylo nutné ověřit v prohlášení vlastníka Vašeho společenství.

O opravě či úpravě společných částí totiž rozhoduje shromáždění jakožto nejvyšší orgán společenství vlastníků (s výjimkou případů, kdy o opravách a úpravách rozhoduje statutární orgán – tj. v případech, kdy náklady nepřevyšují částku 1.000, -Kč v průměru na každou bytovou jednotku, nestanoví-li stanovy jinak), a to za účasti vlastníků jednotek majících většinu všech hlasů.

Pro přijetí takového rozhodnutí je nutno souhlasu většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Pokud tedy shromáždění rozhodne o úpravě společné části v souladu se zákonem, je nutné toto rozhodnutí respektovat.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay