15. června 2024

Právní poradna: Vyřazení bzučáků v bytovém domě z provozu

Schůze SVBJ se před časem na popud některých členů usnesla, že vyřadí z provozu “bzučáky” v bytovém sedmipodlažním domě. Pro handicapované obyvatele se tak dům stal nedostupný, zejména pro nárazové služby – sanitka, lékař, kurýr, řemeslník atd. Žádné náhradní řešení pro tyto obyvatele vymyšleno nebylo. Členové výboru se hájí tím, že toto rozhodnutí mohou udělat, pokud to členové odsouhlasí. Já se nicméně domnívám, že mne to omezuje v užívacích právech k bytu, snižuje tržní hodnotu bytu a v neposlední řadě je diskriminační vůči těm, co nemohou osobně chodit otvírat dveře. Domnívám se, že mne nikdo nemůže nutit, abych se jiných obyvatel doprošovala, aby místo mne chodili otevírat dveře a nárokovala si jejich čas dle mých potřeb. Navíc si myslím, že je toto opatření do určité míry i nebezpečné. Bytové telefony a jejich plné funkce jsou standartním vybavením domu a jsou v něm od samého počátku.

Odpověď – 1. část

předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především stanovy SVJ a prohlášení vlastníka, popř. jiný dokument, na základě kterého vznikly v domě jednotky (dále jen „prohlášení vlastníka“), budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou, a to především občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

„Bzučák“, jako vnitřní vybavení domu, je dle platné právní úpravy společnou částí domu, a to konkrétně dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, pokud v prohlášení vlastníka, není stanoveno jinak. K tomu dodávám, že nadále ve své odpovědi budu vycházet z předpokladu, že „bzučák“ je v prohlášení vlastníka vymezen jako společná část domu.

Dále bude záležet, co přesně znamená Vámi použitý výraz „vyřadí z provozu “bzučáky” v bytovém domě“, neboť se nabízí dvě různá právní řešení dané situace.

Pokud by se jednalo pouze o zásah, který nevyžaduje změnu prohlášení vlastníka, je rozhodování o této záležitosti v působnosti shromáždění, jakožto nejvyššího orgánu SVJ. Shromáždění je pak způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Odpověď – 2. část

Jestliže bylo rozhodnutí přijato řádně na zasedání shromáždění, tak výbor SVJ je oprávněn podle tohoto rozhodnutí postupovat. Naopak Vy, jako přehlasovaný vlastník, se můžete dle OZ obrátit na soud s návrhem, aby o záležitosti týkající se správy domu a pozemku rozhodl. V rámci takového návrhu můžete též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Tohoto práva můžete využít do tří měsíců od doby, kdy jste se o příslušném rozhodnutí shromáždění dozvěděla.

Pokud však by se jednalo o zásah (např. úplně odstranění celého zařízení), který vyžaduje změnu prohlášení vlastníka, bylo by nutné postupovat v souladu s ust. § 1169 odst. 2 OZ, kdy se vyžaduje ke změně prohlášení vlastníka, při které se nemění velikost podílu na společných částech (předpokládám, že v tomto případě nedojde ke změně velikosti podílu na společných částech), většina hlasů všech vlastníků jednotek.

I v tomto případě se pak jako přehlasovaný vlastník můžete obrátit na soud za podmínek uvedených výše. K tomu dodávám, že v případě, že se pro takovéto řešení rozhodnete, Vám pak doporučuji, abyste vyhledala odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech skutečností poskytne kompletní právní služby.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay