15. června 2024

Právní poradna: Výše platby za úklid veřejných prostor

Jsme SVJ, a jelikož jsme začali mít problémy s úklidem, který někteří vlastníci nedělali, rozhodli jsme se na úklid najmout uklízečku. Když jsme toto odhlasovali, všichni jsme mysleli, že částku za úklid budeme platit stejnou výší. Aspoň tak jsme to pochopili. Ale až jsme dostali nový výměr, tak zjistili jsme, že mám bytové družstvo, které nám dělá účetnictví, rozpočítalo částku podle velikosti bytu (podle podílu). To se nám nelíbilo, tak jsme pověřili předsedkyni SVJ, aby na družstvu zjistila, proč to tak udělali. Bylo nám sděleno, že je to tak správně. Tak bych chtěla vědět, jestli existuje zákon, podle kterého se toto počítá, nebo jestli si jako vlastníci můžeme odhlasovat, že úklid budou všichni vlastníci platit stejnou částkou. Nám se to zdá nesmyslné, aby větší byty platily za úklid víc než menší, a přitom chodíme po stejných schodech. V menších bytech například žije i více osob + pes a chodí ven mnohem častěji.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle ustanovení § 1180 OZ přispívá každý vlastník na správu domu a pozemku, kam patří i úklid společných prostor, v poměru, který odpovídá jeho podílu na společných částech. Jak vyplývá z Vámi uvedených informací, tak ve Vašem případě jsou velikosti podílů určeny podle velikostí podlahových ploch jednotlivých bytů. Rozměrově větší byty tedy přispívají více než byty menší.

Předmětná úprava v OZ je však dispozitivní. To, jakým způsobem přispívají vlastníci jednotek na správu domu a pozemku, může být tedy stanoveno odlišně od zákonné úpravy, a to konkrétně v prohlášení vlastníka.

Změnit tak lze například i způsob přispávání na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb. Zcela běžně je pak přispívání na správu domu a pozemku stanoveno podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Odpověď – 2. část

Od shora uvedeného je však nutné odlišit, že tímto způsobem se sjednává způsob přispívání na správu domu a pozemku, nikoliv však celková výše příspěvků. O celkové výši příspěvků totiž bude rozhodovat shromáždění prostou většinou, nestanoví-li stanovy vyšší počet hlasů.

Jestliže si tedy přejete změnit poměr výše příspěvků na úklid společných prostor, budete muset hlasovat o změně prohlášení vlastníka.

Ke změně poměru výše příspěvků v prohlášení bude potřeba 100% souhlas vlastníků jednotek, který je nezbytný, protože určení poměru výše příspěvků lze považovat za stanovení základní povinnosti vlastníka jednotky podílet se na správě společných částí domu a pozemku, které neoddělitelně souvisí s předmětem vlastnictví a o kterém tedy nelze rozhodovat bez souhlasu dotčeného vlastníka, jde tedy o změnu, která se dotýká práv a povinností vlastníka jednotky.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay