14. června 2024

Právní poradna: Výše smluvní pokuty za prodlení při vyúčtovávání nákladů za služby

Od října 2019 do října 2020 jsme měli pronajatý byt v Praze. Po uplynutí smlouvy jsme v pronájmu nepokračovali. Bylo potřeba zaplatit rozbitý stůl, vymalovat. atd. Nájemní smlouva skončila datem uvedeným ve smlouvě, ale předávací protokol podepsán nebyl. Avšak majitelé nejsou schopní po uplynutí skoro půl roku jakékoliv vyúčtování dodat (ani za služby, ani za potřebné opravy či úklid). Majitelé si zprávu vždy přečtou, ale odpovídají vždy po více jak týdenní prodlevě či po vynuceném telefonátu. Jediné, čím se ohání je, že na tom pracují. Po přečtení některých dotazů jsem zjistil, že zúčtovací období je nejdéle 12 měsíců, v mém případě by se tedy mělo jednat o říjen 2020, je to tak? Mám tedy právo již po majitelích vyžadovat za každý den prodlení pokutu 50 Kč?

Odpověď – 1. část

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění nájemní smlouvy, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou, a to především občanským zákoníkem a zák. č. 67/2013 Sb.

Dle platné právní úpravy je pronajímatel povinen vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby příjemci služeb (nájemci) vždy za zúčtovací období a doručit vyúčtování příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Za zúčtovací období se považuje kalendářní rok, pokud v nájemní smlouvě nebylo ujednáno jinak nebo pokud to jinak nevyplývá z předešlé praxe pronajímatele.

Pokud by tedy ve Vašem případě bylo zúčtovací období shodné s kalendářním rokem, byli vlastníci povinni Vám do konce dubna roku 2020 doručit vyúčtování za rok 2019, během kterého jste daný byt užívali (tedy říjen až prosinec 2019). Pokud Vám toto vyúčtování nedoručili v této lhůtě, tak máte právo požadovat zaplacení pokuty za prodlení za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění této povinnosti ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat.  Tato pokuta dle zák. č. 67/2013 Sb. činí 50 Kč za každý započatý den prodlení, nebyla-li sjednána jiná výše pokuty. Ve Vašem případě by byli pronajímatelé v prodlení od 1. 5. 2020.

Odpověď – 2. část

Co se týká vyúčtování za rok 2020, tak to Vám musí pronajímatel doručit do konce dubna 2021. Pokud Vám toto vyúčtování včas nedoručí, tak bude pronajímatel opět v prodlení a Vy po něm budete oprávněn požadovat opět zaplacení pokuty za každý započatý den prodlení. Dříve než po uplynutí dané čtyřměsíční lhůty však pokutu za prodlení za zúčtovací období roku 2020 požadovat nemůžete.

Pokud jste na počátku nájmu složili pronajímateli jistotu (kauci), je pronajímatel povinen Vám ji při skončení nájmu vrátit, přičemž si pronajímatel může zároveň započíst, co mu nájemce z nájmu dluží, což může být dlužné nájemné, nedoplatek z vyúčtování či případná úhrada za škody na pronajatém bytě. Ve zbývajícím rozsahu je pronajímatel povinen Vám jistotu vrátit.

Dále Vám v takovém případě doporučuji si zkontrolovat, co vše Vám pronajímatel z jistoty strhnul a v jaké výši a případně se proti tomuto bránit.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay