23. července 2024

Právní poradna: Vysvětlení právního výroku

Potřeboval bych vysvětlit tento výrok: “Prodlení společenství (SVJ) se splněním povinnosti podle § 1179 občanského zákoníku tak umožňuje prodlení vlastníka se splnění povinnosti dle § 1180 občanského zákoníku.”

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Ust. § 1179 zakládá vlastníku jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku hospodaří a jak spravuje dům a pozemek, konkrétně se jedná o právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. Tomuto právu pak odpovídá povinnost osoby odpovědné za správu domu a pozemku, ve Vašem případě SVJ, umožnit předmětné nahlížení do dokladů týkajících se hospodaření SVJ.

Toto právo vlastníka (a jemu odpovídající povinnost SVJ) ve smyslu ust. § 1179 občanského zákoníku je pak zcela nezávislé na povinnosti vlastníka (a jí odpovídajícímu právu SVJ) na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku ve smyslu § 1180 občanského zákoníku.

Vámi uvedená věta tedy znamená, že i když se dostane SVJ do prodlení se splněním povinnosti dle § 1179 občanského zákoníku, nebrání to nijak tomu, aby se vlastník jednotky dostal do prodlení se splněním povinnosti dle § 1180 občanského zákoníku v případě, že tuto povinnost včas nesplní.

Vlastník jednotky tedy nemůže neumožnění nahlížet do dokladů týkajících se hospodaření SVJ řešit tím, že přeruší placení příspěvku na správu domu a pozemku ve smyslu § 1180 občanského zákoníku. Tím se totiž dostává do prodlení se splněním své povinnosti, čímž mu vzniká povinnost uhradit SVJ zákonný úrok z prodlení ve smyslu § 1970 občanského zákoníku.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay