23. července 2024

Právní poradna: Vytápění společných prostor domu

Bydlíme v bytě v paneláku, který máme v osobním vlastnictví a máme i založené SVJ. Problém máme s domovníkem, který se rozhodl, že nad něj není. Používáme společnou sušárnu na prádlo. A tento člověk nám chodí kontrolovat prádlo, a když uzná, že je suché (jeho pocit), tak topení vypne. Když nejsou mrazy, tak klidně vypne topení a nechá otevřené okno celou noc, i když jsou třeba jen tři stupně nad nulou a prádlo je mokré. Nicméně myslím si, že tímto jednáním poškozuje společné prostory, jelikož pokud tam bude viset mokré prádlo a nebude se místnost dostatečně alespoň na 22 stupňů vytápět, tak hrozí vznik plísně a z toho plynoucí další důsledky. Uvažuji podat stížnost u SVJ na tohoto člověka.

Odpověď

Předně si vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy.

Sušárna je v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb. společnou částí domu, pokud ve vašem případě není stanoveno jinak. Ve vztahu k naměřeným tepelným hodnotám je nutné obecně vycházet z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu o hospodaření energií, který stanovuje mimo jiné některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií a požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie. Dle zákona platí, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými uvedenou vyhláškou.

Samotná vyhláška dále stanovuje, že společné vytápěné prostory v obytných domech jsou vytápěny tak, aby průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy. V tomto případě je proto nutné vycházet z planého znění stanov SVJ a projektu budovy.

S ohledem na uvedené vám proto doporučuji si projít znění stanov, jakož i projekt budovy, a pokud máte podezření, že domovník stanovená pravidla nedodržuje, doporučuji vám zařadit projednání této záležitosti do programu shromáždění SVJ.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay