15. června 2024

Právní poradna: Vytištěný certifikát o očkování jako podmínka účasti na schůzi BD?

Na schůzi našeho bytového družstva se schvalovaly stanovy. V souladu s vládním mimořádným opatřením jsem se dostavil s respirátorem a certifikátem o prodělaném očkování na aplikaci Tečka. Přesto mi byl zamezen vstup s odůvodněním, že certifikát musí být v tištěné podobě a musím ho vedení družstva odevzdat jako součást zápisu o schůzi. Domnívám se, že tím bylo hrubě porušeno mé právo člena družstva. Domnívám se, že vedení družstva nemá právo uchovávat můj certifikát z důvodu GDPR.

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. (dále jen „ZOK“).

Právo zúčastnit se členské schůze bytového družstva má každý člen bytového družstva. Obecně by tedy měl být členům družstva umožněn přístup na členskou schůzi vždy. V současné epidemiologické situaci navíc není právním předpisy účast na členské schůzi podmíněna písemným potvrzením o provedeném očkování.

Vytištěné potvrzení o provedeném očkování by bytové družstvo mohlo po svých členech vyžadovat pouze za předpokladu, že Vaše družstvo např. před předmětnou členskou schůzí přijalo usnesení, kterým by účast na členské schůzi podmínilo vytištěným potvrzením o očkování. Pokud takové usnesení přijato nebylo, nemůže pak dle mého názoru bytové družstvo účast na členské schůzi podmiňovat takovýmto potvrzením, jelikož pro to není právní opora.

Nevpuštěním na členskou schůzi družstva Vám tedy bylo neoprávněně omezeno Vaše právo jako člena družstva účastnit se členských schůzí, resp. Vaše hlasovací právo. Vaší situaci můžete řešit soudní cestou, kdy lze žalovat bytové družstvo pro to, že omezilo Vaše členské právo účastnit se členské schůze. V takovém případě se však v případě úspěchu domůžete toho, že soud uzná, že došlo k neoprávněnému omezení Vašeho práva.

Dále se pak můžete soudně domáhat určení neplatnosti usnesení členské schůze, které bylo na předmětné schůzi schváleno. Soud by v takovém případě také posuzoval, zda Váš hlas mohl ovlivnit výsledek hlasování, což na základě mně dostupných informací nemohu toliko posoudit.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay