15. června 2024

Právní poradna: Vyúčtování služeb a energií v bytovém družstvu

Naše bytové družstvo zřídilo novou kotelnu na tepelná čerpadla. Před uvedením kotelny do provozu nesvolalo představenstvo členskou schůzi a neinformovalo členy BD, co vše bude započítáno do nákladů na teplo a ohřev TUV. Ve vyúčtování za tyto služby není uvedeno, co vše bylo do nákladů započítáno. S obdrženým vyúčtování za uplynulé období jsme nedostali, co bude v novém účetním období do nákladu započítáno, popřípadě i finanční odměna obsluze kotelny a jiné. Je takový postup ze strany bytového družstva správný, co vše se zahrnuje do výpočtu nákladů a který zákon tento problém řeší? Bytové družstvo jako takové nemá ve svých stanovách nic takového uvedeno, stanovy byly schváleny před stavbou kotelny.

Odpověď – 1. část

Vzhledem k tomu, že neznám všechny okolnosti Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy obsažené jednak v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a jednak v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), s nímž souvisí též vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „vyhláška“).

Co se týče nesvolání členské schůze, ze zákona výslovně nevyplývá povinnost členskou schůzi svolat, ať již pro schválení zřízení nové kotelny, či pro uvedení nové kotelny do provozu. Záleží tak na obsahu stanov Vašeho bytového družstva, zda neobsahují ustanovení, kdy jsou vyhrazeny rozhodování členské schůze například záležitosti nad určitou finanční částku. Proto nelze bez znalostí všech podrobností daného případu s určitostí říci, zda v tomto směru došlo k pochybení či nikoli.

Ve věci rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu TUV je stěžejní ustanovení § 6 zákona o službách, dle kterého se tyto náklady u družstevních bytů rozúčtují na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva. Pokud k takové dohodě nedojde, rozúčtují se tyto náklady dle shora zmíněné vyhlášky.

Pokud jsou ve Vašem bytovém družstvu instalována měřidla, rozdělí se náklady na vytápění v každé zúčtovací jednotce na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb (nájemníky) dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu/ nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše celé zúčtovací jednotky (domu). Základní složka pro teplo spotřebované na poskytování teplé vody činí 30 %, a pro vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 %.

Oproti tomu spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb dle skutečné výše náměrů na měřidlech, přičemž u tepla spotřebovaného na poskytování teplé vody činí 100 %, a u vody spotřebované na poskytování teplé vody činí 100 %.

U rozúčtování nákladů na vytápění činí základní složka 30 až 50 %, její výši určí poskytovatel služeb (Vaše bytové družstvo), a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.

Odpověď – 2. část

Náklady na služby, přičemž službou se kromě dodávek tepla TUV rozumí též odvádění odpadních vod, provoz výtahu a další, je poté poskytovatel služeb povinen vyúčtovat ve smyslu ust. § 7 zákona o službách, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Ve vyúčtování uvede skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Ohledně náležitostí vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování TUV je směrodatné ustanovení § 6 vyhlášky.

Zákon o službách Vás taktéž opravňuje k podání písemné žádosti o doložení nákladů na jednotlivé služby, o způsobu jejich rozúčtování, způsobu stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnění pořídit si kopie podkladů. Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování musíte bytovému družstvu předložit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů. Vyřízení uplatněných námitek musí být bytovým družstvem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitek.

Co se týče případné finanční odměny obsluze kotelny, tak ta by měla být zahrnuta v nájemném, v němž mají být dle ust. § 744 ZOK zahrnuty mj. účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě družstevních bytů, a proto by Vám jakožto členovi bytového družstva neměla být tato odměna zahrnuta do nákladů na služby (teplo a ohřev TUV).

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay