29. května 2024

Právní poradna: Vyúčtování služeb

Četla jsem, že je schváleno prodloužení lhůty pro doručení vyúčtování o 4 měsíce, až do 31. srpna 2020. Je to platné?

Ke schválení prodloužení lhůty pro doručení vyúčtování skutečně došlo, a to prostřednictvím zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Výše uvedený zákon byl dne 27. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů, a od tohoto dne je platný a účinný.

Záležitosti prodloužení lhůty pro doručení vyúčtování se konkrétně věnuje ustanovení § 7 zákona č. 209/2020 Sb., které stanoví, že „povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.“

V praxi výše uvedené znamená, že vyúčtování služeb za rok 2019 nemusí být příjemcům služeb doručeno do 30. 4. 2020 (vycházíme-li z předpokladu, že standardně se vyúčtování služeb doručuje příjemcům do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období – kalendářního roku), ale nejpozději do 1. 9. 2020.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS