15. června 2024

Právní poradna: Závažné důvody pro předčasné ukončení nájemní smlouvy

Mám nájemní smlouvu na dobu určitou. Chtěl bych podat výpověď předčasně. V zákoníku se uvádí, že to lze ze závažných důvodů. Můj důvod je, že bych chtěl bydlet jinde.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti obsahu Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z právní úpravy týkající se nájmu, a tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vámi zmíněný důvod výpovědi nájmu (nastěhování se a bydlení ve vlastním bytě) lze uplatnit pouze v případě nájmu na dobu neurčitou (srov. ust. § 2288 odst. 2 občanského zákoníku). V případě nájmu na dobu určitou tento důvodu výpovědi využít nelze.

V případě nájmu na dobu určitou lze v souladu s ust. § 2288 odst. 1 občanského zákoníku nájem vypovědět z následujících důvodů:

a)    poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b)    je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c)    má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d)    je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpovědní důvod pod písm. d) označuje jiný obdobně naléhavý a významný důvod pro skončení nájmu jako důvody uvedené pod písm. a) až c). Jiný obdobně závažný důvod není zákonem blíže vymezen, vždy tedy bude záležet na okolnostech a posouzení konkrétního případu. O Vámi zmiňovaný důvod se ovšem nejedná, jelikož tento je výslovně v zákoně uveden pouze v případě nájmu na dobu neurčitou. Zákonodárce dal tedy jednoznačně najevo, že v případě nájmu na dobu určitou se tento důvod neuplatní.

Dále lze obecně nájem na dobu určitou vypovědět také z důvodu zvlášť závažného porušení povinností nájemce za podmínek dle ust. § 2291 občanského zákoníku (tj. např. alespoň tříměsíční prodlení s úhradou nájemného nebo nákladů za služby nebo poškozování bytu). V případě nájmu na dobu určitou poté nájem taktéž zaniká uplynutím doby.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay