23. července 2024

Právní poradna: Způsob hlášení počtu osob v bytě

Bydlím ve státním bytě se smlouvou na dobu neurčitou. Když chci nahlásit zvýšení počtu osob na služby, můžu to udělat sám? Nebo u toho musí být i osoba, která se ke mně bude stěhovat? 

Jakkoliv to ve svém dotazu výslovně neuvádíte, dovozuji, že Vámi zmiňovanou smlouvou na dobu neurčitou je myšlena nájemní smlouva sjednaná na dobu neurčitou, kterou jste uzavřela nejspíš s obcí (s tzv. státními byty se již v současné době téměř nesetkáme; většina bytů je nyní buď ve vlastnictví soukromých osob, příp. jsou majetkem přímo obce, nikoliv státu samotného).

Vstupuje-li obec, potažmo přímo stát, do soukromoprávních vztahů, vztahují se na tyto vztahy též předpisy soukromého práva (tak jako na jakýkoliv jiný soukromoprávní vztah). V případě nájmu bytu zde tedy není odlišná úprava oproti ostatním nájmům bytů a pro nájem se uplatní právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 67/2013 Sb. (dále též jako „zákon o službách“).

Pokud jste v nájemní smlouvě uvedena jako nájemce Vy, potom je nahlášení změny počtu osob, které s Vámi v bytě žijí, na Vás a přítomnost dalších osob není třeba. Právní předpisy Vám tuto povinnost ukládají dokonce dvakrát, a to jak v občanském zákoníku, tak v zákonu o službách.

Dle ustanovení § 12 zákona o službách je nájemce (jakožto příjemce služeb) povinen oznámit pronajímateli (jakožto poskytovateli služeb) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu „osob rozhodných pro rozúčtování“. Toto ustanovení se vztahuje jak na změnu osob v podobě zvýšení, tak změnu osob v podobě snížení. Kdo je „rozhodnou osobou“, říká tento zákon v ustanovení § 2 písm. g) zákona o službách, kde stanoví, že „osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb“ jsou nájemce a osoby, o kterých lze mít za to, že s nájemcem budou v bytě žít po dobu delší než dva měsíce.

Jestliže nájemce tuto svou povinnost nesplní, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním, a to v ujednané částce, která nesmí být vyšší než 50 Kč za každý započatý den prodlení. Ve stejné částce je výše pokuty stanovena zákonem pro případ, že pokuta s nájemci ujednána není.

Vedle toho je v ustanovení § 2272 občanského zákoníku stanovena informační povinnost nájemce ohledně přijmutí nových členů domácnosti. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; nájemce je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou měsíců, přičemž nesplnění této povinnosti představuje dle zákona závažné porušení povinností nájemce. Na tomto místě si pak dovoluji uvést, že dle právní nauky lze opakované závažné porušení povinností nájemce považovat za důvod pro výpověď nájmu bytu dle ustanovení § 2288 odst. 1. písm. a) občanského zákoníku. Pro toto oznámení není předepsána písemná forma, lze ji však odporučit.

Pro doplnění zmíním případ, kdy se počet členů nájemcovy domácnosti naopak sníží. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu. Na rozdíl od zákona o službách však nájemci nehrozí žádný postih, pokud nájemce neprovede včas bez zbytečného odkladu oznámení pronajímateli.

Pro úplnost mi závěrem dovolte uvést několik obecných informací ohledně přijetí nového člena do domácnosti nájemcem. Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Pronajímatel si může v nájemní smlouvě vyhradit, že bude na jeho uvážení, zda poskytne souhlas s přijetím nového člena domácnosti; to neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné (příkladem může být pomoc člověku v sociálně tíživé situaci). Takový souhlas pak musí mít písemnou formu.

Zároveň pak má pronajímatel právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Pokud tak nájemce neučiní, je pronajímatel oprávněn obrátit se s tímto svým nárokem na soud, příp. se může domáhat i náhrady škody.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay