25. července 2024

Právní poradna: Zvláštní rozhodnutí SVJ kvůli reklamaci vyúčtování

SVJ nerozhodlo o výši pokuty a v zákoně je uvedeno: Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení. Ve vyúčtování služeb za rok 2020 mi vznikl přeplatek deset tisíc, který výbor odmítá vyplatiti s tím, že jeden vlastník podal reklamaci, kterou nechal výbor prozkoumat právníkem, který řekl, že vlastník má pravdu, že vyúčtování je chybné, a tím pádem jsou prý všechna vyúčtování chybná a přeplatky nebudou vráceny nikomu, dokud účetní vyúčtování neopraví. Účetní však tvrdí, že vyúčtování je v pořádku. Tak jsem na schůzi SVJ pohrozila, že uplatním pokutu dle zákona o službách pokutu 50 Kč/den od 1. 5. 2021 z důvodu chybného vyúčtování. Výbor mi na to řekl, že když to udělám, tak nechá zpětně odhlasovat a odsouhlasit, že výše pokuty byla od 1. 1. 2021 0 Kč/den. Je to možné, nejednalo by se o retroaktivitu, která je nepřípustná? Pokud bude v budoucnu SVJ rozhodovat o výši pokuty na shromáždění třeba 1. 7. 2021, může rozhodovat o výši pokuty až od 1. 7. 2021?

Odpověď – 1. část

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „Zákon o službách“).

Zákon o službách stanoví poskytovateli služeb, ve Vašem případě se zjevně jedná o SVJ, povinnost vyúčtovat jednotlivé služby za zúčtovací období a doručit jej příjemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání následně proběhne ve lhůtě, kterou si příjemce spolu s poskytovatelem služeb dohodnou, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Zákon dále upravuje situaci, kdy poskytovatel svou povinnost tímto zákonem jemu stanovenou neplní. V případě kdy poskytovatel služeb tuto svou povinnost nesplní řádně a včas, dostává se tím do prodlení a příjemce je za takové prodlení oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty za každý den prodlení. O výši pokuty rozhodne společenství. Za předpokladu, že k ujednání nedojde, činí výše pokuty 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Odpověď – 2. část

Na základě toho, co jste uvedla, se zjevně jedná o porušení povinnosti poskytovatele služeb doručit vyúčtování řádně a včas, a to ke dni 1. 5. 2021. Co se týče splatnosti této pohledávky, tak v tomto ohledu záleží, na které období bylo dohodnuto finanční vyrovnání. Jak jsem však uvedl výše, musí k němu dojít ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Ohledně výše pokuty – jak z Vámi uvedného vyplývá, k žádnému ujednání ohledně její výše nedošlo. Výše pokuty za prodlení by tak měla na základě zákona činit 50,- Kč. Stanovisko výboru, že za předpokladu, že svou pohledávku budete vůči SVJ uplatňovat, tak zpětně stanoví pokutu za prodlení na částku 0,- Kč, je v tomto případě zcela irelavantní. Jednalo by se v tomto případě o nepřípustnou retroaktivitu, a tudíž by takovéto jednání bylo neplatné.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay