18. června 2024

Převádění bytů v družstevním vlastnictví do vlastnictví osobního

Sdružení bytových družstev a SVJ (SMBD) eviduje častější dotazy na uplatnění práva na převod bytu do vlastnictví členů družstev ve lhůtě do 31. 12. 2020. Proto připravilo podrobný rozbor této problematiky. Dotazy se převážně týkají následujících okruhů:

1. Je tato lhůta konečná a po ní již nebude možné byty do vlastnictví převádět? Jaký je význam této lhůty?

Tato lhůta plyne z povinnosti družstva uzavřít se členem nájemcem smlouvu a převodu družstevního bytu do jeho vlastnictví podle § 23 odst.2 zákona č. 72/1994 Sb. Jednalo se o tzv. přímus. Pokud člen vyzval družstvo písemně do 30. 6. 1995 k uzavření smlouvy o převodu bytu, musela být smlouva uzavřena nejpozději do 31. 12. 1995, nebylo-li dohodnuto jinak. Tato lhůta k uzavření smlouvy o převodu byla pak následně opakovaně prodlužována až do 31. 12. 2020. V žádném případě nelze podávat nějaké nové výzvy k převodu bytu, ale jedná se pouze o lhůtu pro soudně vymahatelnou povinnost družstva k uzavření smlouvy o převodu bytu v případě, že výzva byla podána v zákonné lhůtě do 30. 6. 1995. Po tomto datu nemá již družstvo povinnost smlouvu uzavřít.

2. Mohou být byty převáděny i po tomto datu?

Pokud bude člen chtít uplatnit své právo na převod bytu do vlastnictví, musí do 31. 12. 2020 podat žádost družstvu (členská schůze již o tom nerozhoduje) a do této lhůty splnit své závazky vůči družstvu (splatit příslušnou část nesplacených úvěrů, případné nedoplatky nájemného a jiné vzájemné vypořádání).

V této době může být také uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která přesahuje datum 31. 12. 2020 v rámci možnosti jiné dohody. Tím zůstává právo člena na pozdější převod smluvně zachováno. Taková smlouva by se pak promlčela v obecné tříleté promlčecí době, tj. po dni uplynutí smluvně dohodnuté doby. Po uplynutí výše uvedené lhůty může však členská schůze kdykoliv rozhodnout, že budou převody bytů, k žádosti členů, dobrovolně i nadále převáděny, popř. může být toto právo členů zakotveno i ve stanovách.

3. Lhůta podle § 24 zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření Předsednictva FS ČSFR č. 297/92 Sb.

Ojediněle se vyskytují také dotazy na tuto otázku s odkazem na její existenci v zák. č. 72/1994 Sb. Jde o složitější právní konstrukci. Výzvy podané v platnosti těchto předpisů byli buď realizovány, nebo se prekludovaly (právo zaniklo) dnem 28. 7. 1992. Výzvy podané po tomto datu až do 30. 4. 1994 jsou tedy neplatné. Zákon č. 72/1994 Sb. však s účinností od 1. 5. 1994 stanovil novou lhůtu a zahrnul i tyto předpisy do svého ustanovení § 23 odst. 2, což může někoho zmást. Znamená to však, že výzvy učiněné podle zák. 42/1992 Sb. v období mezi 1. 5. 1994 až 30. 6. 1995 včetně (pokud ještě existují) jsou platné a platí pro ně stejný režim, jak je uvedeno výše.

Jak patrno, není třeba se obávat termínu 31. 12. 2020 a při dodržení bdělosti nad svými právy to neznamená konec převodů bytů do vlastnictví.

Zdroj: JUDr. František Lébl, předseda SMBD ČR

Foto: Pixabay