23. července 2024

Prioritou ministerstva pro místní rozvoj je podpora bydlení a stavební zákon

Vláda schválila programové prohlášení vlády, ve kterém si vytyčuje cíle na své volební období. Ministerstvo pro místní rozvoj se zaměří především podporu bydlení, odbourání ekonomických rozdílů mezi regiony, digitalizaci veřejné správy, zrychlení stavebního řízení, smysluplné využití evropských dotací nebo cestovní ruch.

Preambule

Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu. Budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí. Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné čerpání evropských fondů a během předsednictví EU budeme aktivně prosazovat politiku soudržnosti jako účinný nástroj pro rozvoj regionů v ČR i po celé Evropě.

Dostupnost bydlení pro občany bude vláda řešit jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů.

Rozvoj regionů

 • Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů tak, aby docházelo ke snižování nerovností mezi regiony. Prostřednictvím vládního Výboru pro regionální politiku zajistíme účinnou koordinaci napříč všemi resorty a posílení spolupráce vlády s kraji a obcemi.
 • Úspěšně dočerpáme fondy EU z programového období 2014–2020 a zajistíme hladký rozjezd čerpání z období 2021–2027. Efektivně využijeme fondy Dohody o partnerství a Národní plán obnovy k nastartování strategických investic v regionech. Pomocí Mechanismu spravedlivé transformace a dalších nástrojů podpoříme strukturálně postižené regiony při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.
 • Udržíme stávající financování obcí a změníme RUD krajů na základě shody s AK ČR a navýšení celkové alokace. Do finančního zajištění místních projektů více zapojíme Národní rozvojovou banku. Budeme podporovat projektovou přípravu a absorpční kapacitu v obcích a krajích.
 • Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat. Podpoříme především dostupnost zdravotní péče a snadnější dojíždění do práce a školy, ve spolupráci s operátory také zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální služby aj.). Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování.
 • Pro zlepšení životních podmínek a služeb ve městech a obcích využijeme plně potenciál technologické revoluce a inovací (např. dle koncepce Smart Cities).
 • Posílíme funkční spolupráci na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací prostřednictvím Integrovaných územních investic.
 • Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/ CLLD, Místní agendy 21 aj.). Nebudeme obce slučovat, ale propojovat na základě dobrovolnosti.
 • U vybraných centrálních úřadů provedeme analýzu jejich přesunu do regionů.
 • Budeme rozvíjet přeshraniční spolupráci. V oblastech s horší dostupností zdravotní péče umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice. Umožníme zdravotnickým záchranným službám zasahovat za hranicí na principu vzájemnosti. Vytvoříme podmínky pro dopravní spoje a krizové řízení (např. při povodních). V rámci přeshraničních evropských programů zjednodušíme kontroly a jejich vykazování.

Bydlení, stavební zákon a územní plánování

 • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.
 • Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování.
 • Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • V 1. pololetí roku 2022 předložíme úpravu nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Zabráníme kolapsu stavebního řízení v ČR, který by byl důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Ve spolupráci se samosprávami a kraji (SMO ČR, SMS ČR a AK ČR) zákon změníme a zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.  Začne fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.
 • Stavební řízení bude předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné a soukromé zájmy. Stavebník bude jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady. Zavedeme institut Jednotného environmentálního povolení. Zjednodušíme podmínky u jednoduchých staveb.
 • U nové výstavby bude možnost dohodnout transparentní a předvídatelná pravidla mezi samosprávami a investory. Podpoříme využívání plánovacích smluv. Odmítáme NIMBY efekt, budeme však podporovat zapojení veřejnosti a její seznámení s investorskými záměry, aniž by to řízení zdržovalo.
 • Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územně plánovací dokumentace.
 • Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování. Pro velká města zachováme možnost tvorby vlastních stavebních předpisů.
 • Územní plánování bude dbát na občanskou vybavenost tak, aby vznikala funkční a přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny a tepelné ostrovy.
 • Budeme podporovat architektonické soutěže a stavební kulturu. Obcím a městům nabídneme kvalitní projekty typových bytových domů.
 • Při výstavbě budeme podporovat využití lokálních, moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů.
 • V návaznosti na novelu stavebního zákona během volebního období zrealizujeme projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Společně s digitalizací nově definujeme katalog jednotlivých funkčních ploch v rámci územního plánování tak, aby odpovídal potřebám různé velikosti měst a obcí.
 • Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a regeneraci brownfieldů pro účely bydlení, včetně rekonstrukcí zanedbaného bytového fondu. Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení.
 • V průběhu první poloviny volebního období zahájíme práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP. Území ohrožená problematikou sociálního vyloučení budeme dále podporovat.
 • Uvolníme vhodné pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem výstavby bytů a související infrastruktury.
 • Propojíme veřejný a privátní finanční sektor a samosprávy za účelem vytvoření vhodných programů pro zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě) a další podpůrné programy včetně podpory bydlení seniorů nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob. Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení. Zajistíme, aby si senioři a osoby se zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami.
 • V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů.
 • Nejpozději v roce 2023 zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení. Snížíme též odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových v případě investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
 • Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání, kde musí všichni podnikatelé jednat poctivě a v souladu s pravidly byznysu v ubytování. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země.
 • Oživíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udržitelnost života a bydlení ve městech, jako je Nová agenda pro města (OSN) nebo Městská agenda EU.

Více informací zde

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Foto: Pixabay