29. května 2024

Téma: Bezbariérové bydlení – proč a pro koho

Stárnutí populace, zvyšující se podíl osob v seniorském věku, je celoevropský trend, který trvá již několik desetiletí. Tento trend také pozorujeme u osob se zdravotním postižením.

Podle statistického šetření provedeného Českým statistickým úřadem v roce 2013 žije v České republice 1 078 673 osob se zdravotním postižením, což je 10,2 % populace, a z této skupiny zaujímají více než 29 % osoby s tělesným postižením. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o významné skupiny občanů, a tento fakt vyvolává potřebu adekvátně reagovat na vytváření potřebných stavebně technických podmínek výstavby, a to včetně bydlení.

Bezbariérové bydlení by mělo svým charakterem aktivizovat člověka a zlepšit jeho obecnou kvalitu života. Spokojenost s takovým bydlením seniorů a zdravotně postižených vede k oddálení případné nutnosti jejich odchodu do specializovaných zařízení.

Požadavky na bydlení jsou v českém právním prostředí upraveny v obecné rovině. Základním koncepčním dokumentem bytové politiky České republiky je Koncepce bydlení, jejíž cíle (mimo jiné zvyšování nabídky a kvality bydlení) jsou konkrétně naplňovány právními předpisy a podpůrnými nástroji v oblasti bydlení. Z tohoto obecného hlediska v současné době neexistuje podmínka nutnosti výstavby bezbariérového bydlení, respektive výstavby bezbariérových bytů, pokud takovéto bydlení není podporováno dotačními tituly.

Specifické technické požadavky zacílené na osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace jsou předmětem prováděcí vyhlášky stavebního zákona. Jedná se o vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Požadavky na technické řešení bytových domů jsou uvedeny v přílohové části vyhlášky pouze pro domy obsahující byt zvláštního určení. Vstupy do objektu, schodiště, výtahy, rampy a dveře běžných bytových domů musí vyhovovat obecným kritériím technického řešení stanovených vyhláškou. Požadavky na technické řešení bezbariérových bytů jsou specifikovány jako požadavky na řešení upravitelných bytů a řešení bytů zvláštního určení. Byt zvláštního určení je byt zvlášť upravený pro bydlení zdravotně postižených osob; upravitelný byt je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Technické řešení bezbariérových bytů je předmětem přílohy této vyhlášky, jenž upravuje podmínky pro osoby s pohybovým omezením ve vztahu dispozičního řešení, požadavků na hygienické prostory, lodžií, balkonů a teras, velikosti dveří a oken, umístění ovládacích prvků. Pro osoby se zrakovým postižením jsou specifikovány podmínky technického řešení pro rozvody energií a vybavení elektrickými zásuvkami.

Jedním z principů vytváření vhodného bezbariérového bydlení je tzv. celoživotní (přizpůsobitelné) bydlení reagující na potřeby všech uživatelů jakéhokoliv věku a zdravotní kondici, ať už to jsou rodiče s dětmi v kočárku, samotné malé děti, dospělé osoby, senioři, osoby se ztrátou pohybových či zrakových schopností. Každý z těchto uživatelů má jiné pohybové, manipulační, dosahové a orientační schopnosti, které je potřeba při tvorbě přizpůsobitelného bydlení respektovat. Základem by měla být samostatnost a svoboda pohybu všech uživatelů s minimálním zabezpečením:

§  pochůzí plochy bez výškových rozdílů (max. do 20 mm) a schodišťových stupňů;

§  dostatečným průchozím prostorem;

§  volnou manipulační plochou;

§  výškovým osazením ovládacích prvků a dalšího vybavení.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Pixabay