14. dubna 2024

Téma: Bezbariérové řešení staveb

Jedním z cílů této Koncepce je vytváření podmínek pro zabezpečení důstojného a přiměřeného bydlení využitelného bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení.

Pro nezávislý a samostatný život osob se zdravotním postižením je nezbytnou podmínkou zajištění přiměřeného bydlení s přístupností bytového domu ve své vnitřní dispozici a v návazností na přístupnost vnějšího okolí. U samotných bytů by mělo být snahou zajistit jejich adaptabilitu s cílem minimálních úsporných úprav pro přizpůsobení měnících se potřeb jednotlivých uživatelů v průběhu jejich života.

Základní pojmy:

Bezbariérové užívání staveb

■ obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem.

Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

■ osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

Osoba pokročilého věku

■ osoba starší 65 let, označována také jako senior:

§  mladý senior je senior ve věku 65-74 let s charakteristickým rysem penzionování (odchod do starobního důchodu),

§  starý senior je senior ve věku 75-84 let, jehož charakteristickým rysem je problematika adaptace,

§  velmi starý senior je senior ve věku 85 a více let s charakteristickou problematikou soběstačnosti a zabezpečení.

Seriál Bezbariérové bydlení je rozdělen do osmi základních částí:

Bezbariérové bydlení – proč a pro koho.

Bytový dům a jeho přístupnost.

Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny.

Domovní vybavení bytových domů.

Bezbariérové úpravy bytu.

Hygienické prostory.

Kuchyně.

Obývací pokoj a ložnice.

Materiál vznikl jako součást řešení projektu TA ČR č. TD03000279 s názvem Bydlení jako činitel sociálního začleňování.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Pixabay