26. května 2024

Téma: Bezbariérové úpravy bytu

Mezi základní požadavky bezbariérových úprav bytu patří:

§   možné úpravy se zřetelem na specifické potřeby v průběhu stárnutí a jiných životních změn,

§   velikost chodeb bytu se zajištěním potřebné manipulace,

§   umístění ovládacích prvků (vypínače, ovládání topení, vzduchotechniky apod.),

§   množství zásuvek v pobytových prostorech,

§   dostatečná velikost úložných prostor.

Dispoziční řešení bytu s požadavkem na bezbariérové užívání musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší doporučené plochy prostor bytu jsou normou ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy stanoveny pro obytné místnosti a kuchyně, a to na základě velikosti bytu. Je nutné si uvědomit, že nejdůležitějším hlediskem je zabezpečení volného pohybu osob na vozíku po bytové jednotce a zajištění manévrování a otáčení o 180° s manipulační plochou 1,5 x 1,5 m, mezi vybavením bytu a konstrukcemi je nutné zajistit průchod min. šířky 0,9 m, optimálně 1,0 m.

V bytě nebo v návaznosti na něj musí být vymezen prostor pro skladování vozíku. Tento prostor bývá většinou vyhrazen ve vstupní části bytové jednotky – v předsíni. Skladování vozíku může být v rozloženém nebo složeném stavu

Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., šířku nejméně 0,9 m. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být zároveň bez prahů. Na obou stranách dveří musí být zabezpečen dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

Předsíně a chodby bytu plní zároveň funkci úložných prostorů se zabudovanými skříněmi a jiným interiérovým vybavením a mnohdy znemožňují volný pohyb při zvýšených manipulačních nárocích. Z těchto důvodů je vhodné řešit sokly skříní či jiné odkládací plochy ve výši 0,3 m a hloubky 0,2 m pro možné podjetí vozíku. Tímto řešením lze docílit snížení šířky komunikačních prostor až na hodnotu 1,3 m.

Chodba bytu či jiný komunikační prostor musí svou velikostí umožnit snadný pohyb osob se sníženou mobilitou a zajistit manipulaci pro otočení a otevírání dveří. Je nutné respektovat dosahové pásmo ve výšce 0,45–1,2 m nad podlahou pro umístění veškerých ovládacích prvků vybavení – vypínačů, zásuvek. V dosahové vzdálenosti je potřebné také umístit uzávěry vody, ventily, jističe, ovládání topení, větrání a obdobné technické vybavení.

V bytech pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením musí být pokoje vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi PC, audiotechniky a pomůcek pro vizuální kontrasty.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Unsplash