18. června 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Budovy postavené zejména v poslední době jsou vybavené zařízením určeným k ochraně proti pádu. U plochých střech se jedná o kotvicí zařízení, u šikmých střech o bezpečnostní střešní háky. Pracovník pohybující se na střeše do tohoto místa upevní prostředek ochrany proti pádu, tzv. postroj. Za technický i provozní stav kotvicího zařízení i bezpečnostních střešních háků odpovídá vlastník budovy.

Dokumentace kotvicího zařízení a revize

Při převzetí stavby od zhotovitele je nutné si vyžádat k těmto zařízením návod a příslušnou dokumentaci, která by měla obsahovat informaci o způsobu používání, případné údržbě, i o povinnosti provádět kontrolu. Dokumentace je také vhodným podkladem pro umožnění prací na střeše i pro stanovení povinnosti zařízení kontrolovat.

U většiny těchto výrobků, kotvicího zařízení i bezpečnostních střešních háků je pravidelná kontrola oprávněnou osobou vyžadována. Kontrola se provádí zpravidla jedenkrát ročně.

Jaké informace předat pracovníkům firmy, která na střeše bude pracovat?

Pracovníkům firmy, která bude na střeše pracovat, je nutné předat obecné informace o místě a způsobu přístupu na střechu, požadavcích objednavatele a další důležité informace. U staveb, které jsou vybavené zařízením k ochraně proti pádu, je nutné seznámit tyto pracovníky s pokyny pro jejich používání, a to formou návodu, který vlastník stavby získal od zhotovitele. Potvrzení dodavatelské firmy o seznámení s návodem je nezbytné. Je vhodné doplnit již pokyny pro používání systému k ochraně proti pádu o čestné prohlášení o proškolení.

Proškolený pracovník, který na střechu jde pracovat, musí vědět, jak postupovat, tedy také jaké osobní ochranné prostředky potřebuje a jak je má použít. Jedná se o způsobilou osobu.

Některé náročnější práce vyžadují vypracování pracovního postupu. Kdy vzniká tato povinnost, musí znát společnost, která práci provádí. Vlastník stavby není povinen mít potřebné znalosti ke kontrole tohoto pracovního postupu. Je ale žádoucí, aby se přesvědčil, jakým způsobem jsou práce vykonávány s ohledem na bezpečnost práce, posoudit, zda pracovníci riskují pád z výšky, je v možnostech většiny vlastníků budovy.

Jaké činnosti v souvislosti s údržbou a kontrolou střechy by měl zajistit vlastník?

Provádět průběžnou kontrolu střešního pláště a zjištěné vady odstraňovat. U šikmých střech se jedná nejčastěji o čistění okapů, kontrolu stavu střešní krytiny a stavu zařízení umístěných na střeše. V zimním období mohou vznikat návěje nebo ledové rampouchy a ty se musí za určitých okolností odstraňovat.

Na plochých střechám se jedná o čištění střešních vpustí, zábránu vzniku nežádoucího znečištění, kontrolu stavu povlakové krytiny, stavu zařízení umístěných na střeše a o mnoho dalších činností.

V případě, že na střeše je zařízení, které vyžaduje kontrolu od oprávněné osoby, je nutné tuto kontrolu zajistit. Doklad o provedené kontrole je nutné uchovávat.

Provádění předepsaných kontrol může být důležité i při řešení pojistných událostí. Pojišťovny mohou krátit pojistné plnění, pokud nejsou kontroly řádně prováděny.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay