15. června 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Kontrola bleskosvodů

Zařízení určené k ochraně budov před bleskem umístěné na střechách budov je nutné pravidelně kontrolovat. Při této kontrole často vzniká riziko pádu z výšky.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, stanovuje výčet vyhrazených technických elektrických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd.

Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) jsou zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny vyhrazenými elektrickými zařízeními. Mezi tato zařízení patří také systém ochrany před bleskem a může jej kontrolovat pouze osoba k tomu oprávněná.

Provozovatel či vlastník budovy je povinen zajistit, aby toto vyhrazené technické zařízení bylo používáno pouze pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení definuje zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, kde je v § 20 odst. 3 písm. a) uvedeno provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené kontrole, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu.

Nedodržení podmínek stanovených pro kontrolu těchto zařízení může mít vliv na pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Pokud je příčinou vzniku pojistné události zasažení stavby bleskem a nebyla řádně prováděna kontrola zařízení, může se pojišťovna zbavit částečně nebo úplně povinnosti pojistného plnění.

Skutečnost, že na střechu vstupuje osoba, která je s vlastníkem ve smluvním vztahu, neznamená, že je vlastník při vydání souhlasu se vstupem na střechu zbaven veškeré odpovědnosti.

Pokud je budova ve vlastnictví zaměstnavatele, je nutné vzít v úvahu, že podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Každá střecha musí být uzpůsobena tak, aby pracovník měl možnost riziko pádu nebo úrazu vyloučit. Toto je nutné i v případě, že se osoba pohybuje pouze po určené a vymezené části střechy. Pro upevnění ochranných prostředků musí být na střeše dostatečně odolné místo, aby byl případný pád pracovníka bezpečně zachycen.

Pokud na střeše není možnost se proti pádu z výšky odpovídajícím způsobem chránit, nelze na takovou střechu vstupovat. Je nutné, zejména u starších staveb, posoudit stav a technické vybavení střechy a rozhodnout o případném doplnění zařízení, které bude sloužit k ochraně proti pádu – na šikmých střechách např. bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517, na plochých kotvicí zařízení podle ČSN EN 795.

Pravidla pro vstup a pohyb po střeše je vhodné vymezit v provozním řádu budovy.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay