24. dubna 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Údržba plochy střech a zařízení umístěných na ploché střeše

Pro účely ochrany proti pádu se za plochou střechu považují všechny střechy se sklonem do 10 stupňů. Na každou střechu musí být zajištěn bezpečný přístup, v současné době je upřednostňován ze společných prostor domu. Přístup může být tzv. kovovým žebříkem pevně spojeným se stavbou, nebo přenosným žebříkem.

Pevný kovový žebřík je zpravidla vybavený bezpečnostním košem, který riziko pádu snižuje, ale pádu nezabraňuje. K případnému pádu může dojít uvnitř tohoto koše při uklouznutí po příčli. Pokud je nutné použít tento žebřík v době, kdy jsou příčle žebříku kluzké, je povinností pracovníka i uvnitř bezpečnostního koše použít osobní ochranné prostředky proti pádu (dále jen OOPP). Žebřík je vždy umístěn na okraji střechy a pracovník, který na střechu vstupuje, je bezprostředně ohrožen rizikem pádu. Je tedy nutné, aby střecha byla vybavena kotvicím zařízením určeným k ochraně proti pádu tak, aby pracovník měl možnost upevnit OOPP k dostatečně odolnému kotvicímu bodu. Technické řešení pevného kovového žebříku určuje ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby.

Pokud stavba není vybavena výlezem na střechu z vnitřních prostor, je nutné k výstupu na střechu zpravidla použít přenosný žebřík. Přenosný žebřík musí být v dobrém technickém stavu. Nesmí chybět žádné části, nesmí být poškozen a výsuvné žebříky musí být opatřený textilními pásy, které brání nadměrnému vysunutí. Přenosný žebřík má zpravidla označenou příčel, na kterou je možné nejvýše stoupnout. Žebřík musí být pevně postaven, nejlépe na zpevněné ploše, a opřen o střechu tak, že při stoupání po žebříku nemůže dojít k jeho posunutí a následnému pádu. Důležitá je i délka žebříku. Žebřík musí přesahovat plochu střechy nejméně o 1 100 mm. Přesah žebříku slouží pracovníkovi jako opora při odcházení od žebříku a při sestupování. Zvláště sestup po žebříku je nebezpečný. Pracovník sestupuje pozpátku a musí se opřít o nejvyšší příčel pod hranou střechy. I u tohoto žebříku musí být zajištěna možnost bezpečně od žebříku odejít za použití OOPP. V dosahu žebříku musí být kotvicí bod, ke kterému je možné upevnit OOPP.

Častým řešením výstupu na plochou střechu bývá střešní výlez. Střešní výlez je opatřen výsuvným, výklopným žebříkem nebo je nutné použít k tomu určený žebřík. Takový žebřík musí být na horní straně upevněný, například háky. Dolní strana žebříku často leží na dlažbě nebo jiné kluzké ploše. Proto je upevnění horního konce zásadní.

V ideálním případě by měl být střešní výlet opatřen madlem, které umožní oporu při výstupu a sestupu. Ne vždy tomu tak je. U střešního výlezu, kde madlo chybí, je vhodné jej doplnit v dosahu ze žebříku.

Bezpečný pohyb po ploché střeše vyžaduje zpravidla použití OOPP. Pracovník, který se pohybuje ve vzdálenosti menší než 1 500 mm od hrany střechy, musí OOPP používat. To neplatí, pokud je plocha střechy kluzká. V takovém případě se musí pracovník chránit před pádem po celé ploše střechy.

Je vhodné pravidla pro umožnění přístupu a pro bezpečnost pohybu po střeše zapracovat do provozního řádu budovy.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay