22. července 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Kontrola spalinových cest a komínů – povinnosti vlastníka nemovitosti

Jedním ze základních předpokladů prevence vzniku požárů je zajistit dobrý technický stav spalinových cest. Za rok 2021 vzniklo 1 340 požárů způsobených nevyhovujícím stavem spalinových cest. Každým rokem počet takto vzniklých požárů stoupá. V současné době, kdy se řada občanů vrací k využívání lokálního topení, lze tedy očekávat nárůst takto vzniklých požárů.

Základní informace o povinnostech, způsobech čištění a kontrole spalinových cest, jsou obsaženy ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pro bezpečné používání komínu je pravidelné čištění spalinových cest nezbytné.

Provést kontrolu vlastní činností je poměrně obtížné. Při vnější kontrole stavu komínového tělesa lze odhalit jen některé zásadní závady, prasklé komínové těleso, vzniklé spáry a další. Závady uvnitř komínového tělesa vlastník zpravidla zjistit nedokáže, nemá potřebné vybavení.

Závady zjištěné v průběhu roku je nutné odborníkem bezprostředně odstranit. U šikmých střech často není v možnostech občana tuto kontrolu z důvodu rizika pádu z výšky provést.

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením stavu. Zjišťuje se zejména, zda odpovídá technickým požadavkům, zda jsou spaliny bezpečně odváděny, zda je bezpečný přístup k vybíracím a kontrolním místům, že je dodržena bezpečná vzdálenosti od předmětů a hmot, které by mohly zahořet, a také stavebně technický stav. Také to, zda došlo ke změnám od poslední kontroly. Je tedy zřejmé, že tuto činnost je nejlépe svěřit kvalifikované osobě, firmě.

Četnost kontroly a čištění spalinových cest je stanovena výše uvedenou vyhláškou a závisí na výkonu připojeného spotřebiče. U spotřebičů na pevná paliva do 50 kW se čištění při sezonním provozu vyžaduje 2x za rok, u spotřebičů na kapalná paliva 1x za rok. Kontrola spalinových cest se provádí 1x ročně. U spotřebičů nad 50 kW se kontrola spotřebičů na pevná paliva provádí 2x za rok, čištění a kontrola u spotřebičů na kapalná paliva pak 1x za rok. U spotřebičů na plynná paliva vše probíhá 1x za rok. Podrobné pokyny jsou stanoveny vyhláškou.

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. Tedy osoba, která vlastní příslušné živnostenské oprávnění.

Pouze čištění spalinových cest sloužících pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí.

U šikmých střech je nutné instalovat komínové, případně střešní lávky, které slouží pro státní u komínu. Pokud lávky nejsou opatřené zábradlím, nezajišťují ochranu proti pádu. Ochranu proti pádu je nutné v takovém případě řešit instalací kotvíciho bodu, který umožní upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu. Stejná podmínka platí pro střešní lávky, které rovněž nezajišťují ochranu proti pádu z výšky.

Zajistit dobrý technický stav včetně požadovaných kontrol a revize spalinových cest je v zájmu vlastníka. Škody vzniklé při zahoření bývají zpravidla značné a neschopnost doložit provedení předepsané revize může mít nepříznivý dopad na pojistné plnění.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay