23. července 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Práce ve výškách při provádění údržby

Při provádění údržby často hrozí riziko pádu z výšky, který vede téměř vždy k ohrožení zdraví i života. Je tedy nutné věnovat takové situaci zvýšenou pozornost.

Vstup na tyto plochy, plochy s rizikem pádu je potřebné zabezpečit tak, aby na ně nemohli vstupovat nepovolané osoby.

Místem, kde je osoba téměř vždy ohrožena rizikem pádu z výšky jsou střechy.

Na šikmých střechách je to na celé ploše střechy, na plochých střechách se sklonem do 10° je možné vymezením prostoru nejméně ve vzdálenosti 1 500 mm od volného okraje, toto riziko snížit nebo vyloučit. Způsob vymezení by měl navrhnout odborník.

Mezi nejčastější důvody, proč vstupovat na střechu pro zajištění údržby, patří:

 • kontrola střechy;
 • kontrola, revize a obsluha zařízení umístěných na střeše (např. klimatizační jednotky, vzduchotechnika apod.);
 • kontrola a údržba zařízení na ochranu proti blesku;
 • kontrola, revize a čištění spalinových cest/komínů;
 • údržba fotovoltaických a solárních systémů;
 • péče o světlíky a RWA klapky (otvory nechráněné proti propadnutí);
 • čištění střešních vpustí;
 • čistění okapových žlabů;
 • odstranění nadměrného množství sněhu a rampouchů;
 • péče a údržba střešní zeleně;
 • provádění oprav a údržbové práce obecně atd.

Ochranu proti pádu je lze řešit dvojím způsobem. Kolektivní nebo osobní ochranou proti pádu. Vždy, pokud na plochu, kde riziko pádu z výšky hrozí mohou vstoupit i jiné než povolané osoby, je povinnost zajistit kolektivní ochranu, tedy osadit ochranné zábradlí. Povolanou osobou se pro tyto účely rozumí osoba, které byl vstup umožněn, je řádně proškolená pro práce ve výšce a odpovídajícím způsobem vybavená osobními ochrannými prostředky proti pádu.

Ochranné zábradlí je zpravidla součástí stavby. Pokud se však změní využití daného prostoru, například z části střechy se stane část volně přístupná, je nezbytné takovou plochu opatřit ochranným zábradlím. Výška, tvar i výplň je určena technickou normou ČSN 74 3305:2017 Ochranná zábradlí. Výplň zábradlí na plochách, kde se mohou vyskytovat děti, nesmí umožnit stoupání po výplni. Proto je potřebné návrh a řešení zábradlí svěřit projektantovi, odborné osobě, firmě. Na ploše, kde je ochranné zábradlí není pohyb vně zábradlí nijak omezen. Není však možné bez vyřešení ochrany proti pádu u zábradlí vystoupat na schůdky, žebřík apod.

Cena ochranného zábradlí je často vyšší, než je cena za stavebně technické řešení individuální ochrany. Proto je často, zejména na střechách, instalováno kotvicí zařízení, sloupky i ocelové lano, které slouží k upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu.

Každý systém určený k individuální ochraně proti pádu vykazuje odlišnosti v jeho používání. Vlastník budovy musí mít návod – pokyny k používání tohoto zařízení. V něm je obsaženo například, jak si daná osoba ověří, že technický stav je v okamžiku použití vyhovující, pro kolik osob a za jakých podmínek je možné systém použít k upevnění osobních ochranných prostředků a další. Vlastník budovy musí osoby vstupující na takovou plochu seznámit s návodem – pokyny pro používání takového zařízení.

Na plochu s rizikem pádu nesmí být dovolen vstup osobám, které nejsou řádně proškoleny pro práce ve výšce a tuto skutečnost je vhodné, zejména u cizích osob si ověřit např. formou čestného prohlášení, že splňuje podmínky pro práci ve výšce.

Starší budovy nejsou často vybaveny zařízením, které umožňuje na střechách bezpečně provádět práce ve výšce. V takové případě je nutné před zahájením práce s pohybem po střeše, posoudit možné riziko pádu a zajistit, jeho vyloučení. U externích firem je nutné požadovat vyřešení ochrany jejich pracovníků při zadávání prací. To se týká také OSVČ. V situacích, kdy není možné provést potřebná opatření k ochraně proti pádu, není možné na plochu dovolit vstup. Je tak nutné, danou plochu, střechu dodatečně dovybavit. Návrh i provedení má provádět odborná osoba či firma. Svépomocná řešení nemusí splnit všechny potřebné podmínky. Vlastník budovy odpovídá za to, že prvky, systém, zařízení určené k ochraně proti pádu, je odpovídající a funkční. Technické zařízení, určená k ochraně proti pádu je nutné pravidelně, nejméně jedenkrát ročně kontrolovat. Kontrolu musí provádět k tomu oprávněná osoba a vlastník budovy musí záznamy o provedené kontrole uchovávat.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay