23. července 2024

Téma: Bezpečnost při práci na střeše

Provozní řád budovy jako základ pro správu a údržbu budovy

 Každá budova vyžaduje řádnou údržbu, a to včetně zařízení, která jsou její součástí. Pro uchování dobrého stavu je nutné provádět nejen pravidelnou údržbu, ale také kontroly, servis a revize částí a součástí stavby. Některé kontroly a revize musí provádět oprávněná osoba a není možné je zajistit svépomocí. Při objednání takové činnosti je nutné ujistit se, že daná osoba/organizace je oprávněna danou činnost provádět a požadovat příslušný doklad o provedené kontrole, revizi.

Zanedbání některých úkonů či neschopnost doložit, že potřebné kontroly a revize byly řádně provedeny oprávněnou osobou a ve stanovených termínech, může způsobit problémy.

Provádět povinou kontrolu/revize vyžaduje například zařízení určené k ochraně před bleskem, spalinové cesty, fotovoltaika, výtahy a mnoho dalších součástí budovy.

Většina vlastníků budov není obeznámena se všemi povinnostmi, které s vlastnictvím nebo správou budovy souvisí. Proto je vhodné při převzetí stavby si od zhotovitele vyžádat dokumentaci, jež bude souhrnně obsahovat všechny povinnosti vlastníka, které mu převzetím budovy při údržbě vznikají. Doporučujeme, aby již při zadání stavby zhotoviteli byl tento požadavek uplatněn. Často jsou totiž tyto úkoly a povinnosti obsaženy v mnoha různých částech převzaté dokumentace a vyhledat je a zorientovat se, co vše je nutné zajišťovat, není snadné, příp. je vyhledání časově velmi náročné.

U řady budov vyžaduje vypracování provozního řádu budovy odborné znalosti z mnoha oblastí. V takovém případě je vhodné pověřit odbornou firmu vypracováním provozního řádu, a to na základě dokumentace od zhotovitele a se znalostí právních předpisů. Provozní řád obsahuje přehled činností, které je nutné zajistit, termíny plnění jednotlivých úkonů, příp. jaká činnost má nebo musí být prováděna. U organizací je dobré, aby byla stanovena případná odpovědnost za zajištění jednotlivých úkolů. Provozní řád budovy pak slouží ke snadné orientaci, kdy, kdo a co má zajistit.

Nesplnění některých povinně stanovených kontrol a revizí může mít velký význam například při pojistném plnění (např. vznik požáru z důvodu úderu bleskem, požáru od FVE, zahoření od spalinových cest apod.), na uchování záruky po celou záruční dobu a také při vzniku havárie či úrazu (příkladem mohou být výtahy, plynová zařízení a další).

Uchovat budovu v dobrém stavu vyžaduje i řadu dalších činností, které sice nejsou vyžadované právním předpisem ani technickou normou nebo výrobcem daného zařízení, ale provádět tyto činnosti je nezbytné nebo potřebné. Příkladem může být čištění okapových žlabů, čištění střešních vpustí, kontrola tmelených spár, provedení nátěrů. I tyto činnosti je vhodné zapracovat do provozního řádu budovy. Vypracovat jako součást provozního řádu přehled termínů pro zajištění jednotlivých úkonů tak může být zárukou, že vše, co je potřebné pro řádnou správu a údržby stavby, bude provedeno.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay